HM1021 Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar 7,5 hp

Quality Tools for Continual Improvement

Kvalitet och ständiga förbättringar är idag en viktig del av framgångsrika företags strategi då det leder till nöjda kunder, stabilare och effektivare processer och därmed en kostnadseffektivare produktion. 

Kursen syftar till att förbereda studenten för hur man praktiskt kan arbeta med ständiga förbättringar i en produktionsmiljö baserat på koncept, verktyg och statistiska metoder.  Verktygen kan tillämpas inom många industrier även om fokus under denna kurs ligger inom teknisk industri. Kursen ger en grundläggande förståelse för hur man kan arbeta med ständiga förbättringar och avvikelsehantering av både mindre och mer komplex karaktär.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • argumentera för vikten av ständiga förbättringar
 • angripa tekniska problem på ett systematiskt sätt
 • förklara metoder och filosofier inom förbättringskoncept samt jämföra tillämplighet
 • utifrån problembild välja statistiska verktyg samt planera för genomförande, genomföra, anlaysera och dra slutsatser om resultatet samt argumentera för valet/slutsatsen
 • kommunicera och förklara statistiska verktyg/resultat och argument muntligt och skriftligt, på ett tydligt sätt

Kursens huvudsakliga innehåll

Koncept/verktyg samt ickestatisktiska - och statistiska- förbättringsmetoder som används inom avvikelsehantering och förbättringsarbete i industrin idag

Kursupplägg

 • Föreläsningar
 • Övningar
 • Seminarier

Behörighet

Programstuderande på TIMAS: kursen ML1113 eller motsvarande.

Fristående studerande: Grundläggande behörighet och grundläggande statistik 5 hp eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Deltagarna bör ha genomfört kursen ML 1113, Verksamhetstyrning med tillämpad statistik.

Litteratur

Bergman, B. och Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. Femte upplagan., Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144078250

Handouts, artiklar och föreläsningsmaterial

Examination

 • SEMA - Seminarier, 3,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter
Godkänd tentamen
Godkända seminarier

Slutbetyget viktas ihop av tentamensresultatet och övningarnas resultat.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Gabriel Montgomery <gabrimo@kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S3408

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.