HS1021 Stål- och träkonstruktion 7,5 hp

Steel- and Timber Structures

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursens innehåll är delat mellan konstruktioner i stål och i trä. I ståldelen kommer dimensionering och kontroll av bärförmågan för balkar i stål att behandlas med avseende på böjande moment, normalkraft, tvärkraft och intryckning. Instabilitetsfenomen som lokal buckling, knäckning och vippning kommer att tas upp för att dessa ska kunna beaktas vid en dimensionering. Dessutom kommer grunderna i att dimensionera skruvade och svetsade förband i stålkonstruktioner att behandlas.

I trädelen kommer dimensionering av raka balkar och sadelbalkar i limträ att behandlas. Det inkluderar kontroll av svikt och vippning och inverkan av hål och urtag på bärförmågan. Även dimensionering av spik-, skruv- och träskruvförband kommer att behandlas.

Vidare ges grundkunskaper i att arbeta med ett BIM-program för modellering och visualisering av konstruktioner.

Lärandemål *

Det övergripande målet med kursen är att ge detaljerade kunskaper inom analys och dimensionering av bärverksdelar utförda i stål och trä. Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

·         Bestämma bärförmågan för balkar i stål med osymmetriska tvärsnitt med avseende på böjmoment, normalkraft, tvärkraft och intryckning.

·         Förklara och analysera inverkan av instabilitetsfenomen som vippning, knäckning och lokal buckling för balkar med tunnväggiga tvärsnitt.

·         Bestämma bärförmågan för skruv- och svetsförband i stålkonstruktioner.

·         Förklara och analysera fenomen som svikt och vippning av träbalkar.

·         Bestämma bärförmågan för raka balkar och sadelbalkar i limträ, också med beaktande av hål och urtag.

·         Bestämma bärförmågan för spik-, skruv- och träskruvförband för träkonstruktioner.

Genom förvärvad kunskap motsvarande de ovanstående lärandemålen förväntas studenten kunna utföra beräkningar för optimering av konstruktioner mot minskad resursförbrukning och därigenom ökad hållbarhet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

HS1008 Konstruktionsteknik 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LABA - Laboration, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • REDA - Redovisning, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Benämningen TENA avser en skriftlig tentamen, REDA obligatoriska inlämningsuppgifter och LABA en obligatorisk datorlaboration. För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (TEN1 5 hp; minst betyg E), godkända inlämningsuppgifter (RED 1 2 hp) och en godkänd datorlaboration (LAB1 0,5 hp).

Slutbetyg sätts enligt skala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Reza Forouzesh-Asl

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1021

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

John Leander (john.leander@byv.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer: 6H3208