Hoppa till huvudinnehållet

HS1722 Statik och hållfasthetslära 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HS1722 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 •  Stödreaktioner
 •  Snittkrafter
 •  Hookes lag
 •  Axialbelastade stänger. Fackverk
 •  Normalspänningar i böjda balkar
 •  Laster på/i en byggnad
 •  Optimering av konstruktioner för ökad hållbarhet

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • bestämma resultanten till ett kraftsystem beträffande storlek och läge
 • beräkna tyngdpunkten för ett osymmetriskt tvärsnitt
 • beräkna stödreaktioner för statiskt bestämda konsol- och tvåstödsbalkar
 • beräkna inre krafter (N, V, M) för en balk och redovisa dessa i diagramform
 • beräkna normalspänningar för axiellt belastade balkar eller stänger
 • bestämma längdförändringen av en axiellt belastad stång med hjälp av Hookes lag
 • bestämma normalspänning för en balk utsatt för böjmoment
 • kunna utföra lastkombinationer i brottgränstillstånd med egentyngd och en nyttig last
 • beräkna skjuvspänning för tvärsnitt med jämn spänningsfördelning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 7,5 hp), betygskala A-F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1722

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nour Khalil nourk@kth.se

Övrig information

Rekommenderade förkunskaper (t.o.m. VT19)

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg
HF1700 Matematik
HS1721 Husbyggnad