ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp

Network Programming

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande begrepp för distribuerade tillämpningar, exempelvis

 • Distribuerade tillämpningar som kommunicerar över socketar.
 • Distribuerade tillämpningar som kommunicerar över RMI och meddelandeköer.
 • Webbtillämpningar och tillämpningsservrar.
 • Ramverk, design och trådhantering för ovan nämnda tillämpningar.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna utveckla distribuerade tillämpningar som kommunicerar med olika kommunikationsparadigm och då använda lämplig design och arkitektur.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförda kurser i samtliga av följande områden:

 • programmering motsvarande ID1018
 • objektorienterad design motsvarande IV1350
 • grundläggande internetprogrammering motsvarande ID1354.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Detta gäller endast för student som är förstagångsregistrerad på den behörighetsgivande kursomgången eller har både denna och den sökta kursomgången i sin individuella studieplan.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursens slutbetyg bestäms av högrebetygsuppgifter inom kursens provmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sten Andersson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID1212

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser *

Modulen TEN1 kan ersättas av modulen PRO1.

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.