Hoppa till huvudinnehållet

II142X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan II142X (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Innan examensarbetskursen påbörjas identifierar studenten en lämplig examensarbetsuppgift och formulerar ett projektförslag så att detta kan presenteras för examinator för godkännande. Uppgiften ska väljas så att den innebär en naturlig progression av de kunskaper och färdigheter som förvärvats inom utbildningen.
 • Studenten skriver en individuell plan för examensarbetet i vilken problembeskrivningen/uppgiften och förutsättningarna för genomförandet av arbetet preciseras.
 • Studenten genomför ett självständigt arbete där kunskaper och metoder från utbildningen tillämpas.
 • Studenten planerar och genomför muntlig presentation och försvar av det egna examensarbetet.
 • Studenten genomför muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete på samma nivå.
 • Studenten skriver och presenterar en examensarbetsrapport där studenten klart redogör för och diskuterar sina slutsatser i examensarbetet och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Lärandemål

Examensarbetet syftar till att studenten ska tillämpa och fördjupa kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper.

Efter genomfört examensarbete ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör enligt de nationella målen för högskoleingenjör i högskoleförordningen. Examensarbetet ska fokusera på följande krav:

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • utforma och hantera produkter, processer och system
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

i syfte att självständigt kunna arbeta som högskoleingenjör.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att påbörja ett examensarbete krävs att kurser som anses relevanta för examensarbetet är godkända. För att påbörja arbetet i period 3 krävs dessutom minst 135 högskolepoäng från slutförda kurser ur programmets utbildningsplan. För att påbörja examensarbetet i period 4 krävs minst 150 högskolepoäng från slutförda kurser ur programmets utbildningsplan.

Studentens förutsättningar att genomföra och slutföra examensarbetet bedöms och godkänns av examinator före kursregistrering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

XUPP ingår följande moment:

 • individuell plan för examensarbete,
 • aktiv närvaro vid två muntliga presentationer av examensarbete på grundnivå,
 • muntlig presentation,
 • skriftlig och muntlig opposition på annan students examensarbete på grundnivå,
 • skriftlig rapport med titel och sammanfattning/abstract både på svenska och engelska.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment ska vara godkända inom ett år från startdatum för examensarbetet. I annat fall avslutas examensarbetet med underkänt betyg om inte särskilda skäl föreligger.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb II142X

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.