IS2205 Individuella studier i datorsystemteknik 7,5 hp

Individual Studies in Computer Systems

Denna kurs är lämplig för genomförande av mindre forskningsinriktade projekt inom området datorsystemteknik. Deltagande studenter förväntas bidra med förslag till eget projekt.

Kursen är lämplig för studenter som vill följa upp sin projektplanering från kursen IS2206 eller som har egna idéer. Den kan också användas som förstudie till ett examensarbete på avancerad nivå eller för att genomföra det som behövs för att publicera resultatet från ett examensarbete.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Eftersom detta är en individuell kurs vars innehåll beror på studenternas projektidéer och förkunskaper kommer de individuella lärandemålen att variera för varje student.

De generella målen är att studenten efter genomgången kurs ska kunna:

 • Detaljplanera ett mindre forskningsprojekt från en grovplanering
 • Kritiskt värdera experimentella resultat utifrån känd kunskap och projektets mål
 • Dokumentera projektets mål, tillvägagångssätt och resultat
 • Planera för relevant publicering av projektet

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens innehåll bestäms individuellt med varje kursdeltagare.

Behörighet

Endast studenter som blivit inbjudna är behöriga att antas till kursen.

Rekommenderade förkunskaper

Endast studenter som blivit inbjudna är behöriga att antas till kursen.

Litteratur

Forskningsartiklar och annat offentlig tillgängligt material.

Examination

 • EXAM - Examination, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Genomfört projekt med skriftlig och muntlig dokumentation. Betygssättning sker liknande den för examensarbete.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Mats Brorsson

Examinator

Mats Brorsson <matsbror@kth.se>

Påbyggnad

Den kan också användas som förstudie till ett examensarbete på avancerad nivå eller för att genomföra det som behövs för att publicera resultatet från ett examensarbete.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.