IV1351 Datalagring 7,5 hp

Data Storage Paradigms

Kursen introducerar området databaser/datalagring. Följande ämnen tas upp:

 • Introduktion till databaser, datalagring och informationsadministration
 • Relationsmodellen och Normalisering
 • XML
 • Konceptuell modellering och logisk databasmodellering
 • Frågespråk
 • Inbäddade frågespråk

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Introduktion till databaser, datalagring och informationsadministration
 • Relationsmodellen och Normalisering
 • XML
 • Konceptuellmodellering och logiskdatabasmodellering
 • Frågespråk
 • Inbäddade frågespråk

Lärandemål *

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 1. beskriva och förklara grundläggande begrepp, principer och teorier inom det generella området data/databaser/datalagring, samt inom informationsadministration och databasteknik.
 2. modellera informationsbehov utifrån en verksamhetsbeskrivning och omvandla modellen till en fungerande databas.
 3. använda relationsdatabaser, XML och frågespråk.
 4. beskriva hur ett program kan komma åt en databas, samt skriva ett sådant program.

Kursupplägg

Kursen genomförs med föreläsningar, lektioner, redovisningar, laborationer och handledning. Ett projektarbete i två etapper med obligatoriska redovisningar genomförs i grupper om 3 studenter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

ID1018 Programmering I 7,5 hp, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande datorvana, programmering (helst Java) och modellering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursbok:
Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Connolly, Begg
Upplaga: 6 Förlag: Pearson År: 2014
ISBN: 9781292061184

Kursmaterial:

 • Kurskompendium (med lektionsuppgifter, projektarbetet, mm)
 • Föreläsningsbilder
 • Kompendium om Microsoft Access och MySQL

Allt material är tillgängligt elektroniskt via Canvas. Andra böcker än den angivna kursboken om databaser kan fungera lika bra. Till exempel Fundamentals of Database Systems av Elmasri/Navathe eller Database System Concepts av Silberschatz et al.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration och projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 • Godkänd tentamen, TEN1 3,0 hp, betygsgradering: A/B/C/D/E/Fx/F
 • Godkända projektuppgift och laborations-/inlämningsuppgifter, LAB1: 4,5 hp, Betygsgradering: A/B/C/D/E/Fx/F

Övriga krav för slutbetyg *

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt betyg på båda examinationerna.

Medelvärdet av examinationsbetygen (avrundat uppåt) blir slutbetyget, dock högst ett steg bättre än tentans betyg.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Nikos Dimitrakas

Anders Västberg

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV1351

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

IV1023 Avancerad datahantering med XML
IV2013 Relationsdatabasdesign
IV2014 Data Warehousing

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Kursen överlappar till mycket stor grad följande varianter: IV1018, IV1003, IV1008, IV1007