Hoppa till huvudinnehållet

KE2910 Projekt i kemiteknik 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan KE2910 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen genomförs som ett individuellt självständigt projektarbete motsvarande 10 veckors heltidsarbete. Ett aktuellt problem eller forskningsuppgift inom kemi- och kemiteknik formuleras och analyseras tillsammans med berörd lärare. Uppgiften kan vara av teoretisk och/eller experimentell natur.

I allmänhet inleds projektet med studier av projektets bakgrund samt med en litteraturgenomgång. Därefter planeras arbetsuppgiften samt i förekommande fall formuleras en projektplan för det experimentella arbetet. Arbetet avslutas med att projektets bakgrund, mål och använd metod beskrivs samt resultaten analyseras, diskuteras och dokumenteras i en skriftlig rapport av god kvalitet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna

 • tillämpa kunskap och färdigheter inom kemi och kemiteknik inhämtade i tidigare studier
 • analysera en viss forskningsuppgift eller kvalificerad problemställning
 • inhämta nödvändig information inför formulering av problemet och planera hur uppgiften skall kunna lösas inom givna ramar med adekvata metoder
 • utföra eventuell experimentell och teoretisk behandling av uppgiften
 • söka information från vetenskaplig litteratur
 • använda och referera till källmaterial
 • dokumentera resultaten i en skriftlig rapport och förstå grundläggande principer för vetenskapligt skrivande för given målgrupp

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Lämpliga kurser för det valda problemet motsvarande minst 150 hp inom kemi och kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Examinator svarar för att den studerande har tillräcklig ämnesfördjupning för den valda uppgiften och ska tillstyrka att genomförandet av det föreslagna projektarbetet även bedöms leda till att studenten utvecklar de färdigheter och förmågor som specificeras i lärandemålen.

Grundutbildningsansvarig, GA ska bedöma och godkänna det förslag till projektarbete som examinator lägger fram i en kortfattad beskrivning av projektarbetet på ansökningsblanketten.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Väljs i anslutning till projektuppgiften

Relevanta vetenskapliga artiklar och textböcker på området

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Den skriftliga rapporten ska företrädesvis skrivas på engelska.

Övriga krav för slutbetyg

Relevant litteraturundersökning, godkänd planeringsrapport/projektplan och godkänd skriftlig slutrapport (PRO1; 15 hp).

Studenten ska först skriva en planeringsrapport som ska precisera problembeskrivningen/ projektuppgiften och den ska även innehålla en plan för projektarbetets genomförande. Planeringsrapporten lämnas till examinator för godkännande.

Den slutliga skriftliga rapporten ska kontrolleras med verktyg för plagiatkontroll innan slutrapporten kan godkännas.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE2910

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Alvfors, alvfors@kth.se

Övrig information

Innan studenten kan påbörja projektkursen ska en ansökan om att utföra ett specifikt projektarbete lämnas in. I ansökan skall examinator ge en kort beskrivning av projektarbetet. Studenten /examinatorn skall lämna den fullständigt ifyllda och undertecknade blanketten till Office BIO / CHE.