Hoppa till huvudinnehållet

LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier 1,5 hp

LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier. För att underlätta för lärare att införa betygskriterier i sina kurser har KTH utvecklat en kortkurs på 1,5 hp. Alla KTH-lärare som vill veta mer om hur man kan införa målrelaterade betygskriterier och examination är välkomna att gå kursen, som bara består av fyra undervisningstillfällen (varav två är frivilliga) och två inlämningsuppgifter. I inlämningsuppgifterna utformar du målrelaterade betygskriterier och examination enligt betygskriterierna för din egen kurs som du kan tillämpa direkt när du ger kursen nästa gång.

Kursen innehåller exempel på hur man kan ersätta salstenta med andra former av examination, även för kurser med många studenter.

Nästkommande kursomgång ges preliminärt period 4 2025 på engelska.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 kurser för KTHs personal

Anmälningskod

60109

Rubriker med innehåll från kursplan LH216V (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Träff 1 och 2 har obligatorisk närvaro. Träff 3 och 4 är starkt rekommenderade men frivilliga.

Två inlämningsuppgifter med kamratgranskning. 

Kursinnehåll

 •  Goda effekter av målrelaterade betygskriterier.
 •  Fallgropar i samband med införande av betygskriterier.
 •  Hur lärandemål, betygskriterier och examination hänger ihop med varandra och studenternas lärande.
 •  Exempel på hur målrelaterade betygskriterier tagits fram och fungerar i kurser på KTH och Uppsala universitet.
 •  Hur man skriver målrelaterade betygskriterier.
 •  Studentperspektiv på betygskriterier.
 •  Vad behövs för att betygskriterier ska stödja lärandet?
 •  Sammanvägning av bedömningar till slutbetyg.
 •  Riktlinjer och stöd för målrelaterade betygskriterier på KTH
 •  Arbete med betygskriterier och modifierad examination i den egna kursen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska kurs deltagaren kunna

 • ·         demonstrera hur lärandemål, betygskriterier och examination hänger ihop

  ·         formulera målrelaterade betygskriterier för en egen kurs

  ·         föreslå hur examinationsmoment ska utformas så att de examinerar enligt uppställda betygskriterier

  ·         kritiskt granska och reflektera över egna och andras uppställda betygskriterier

  ·         redogöra för hur bedömningar kan vägas ihop till ett slutbetyg och reflektera över vilka effekter detta kan få

  ·         reflektera över hur betygskriterierna kan användas i den egna undervisningen

i syfte att kunna utforma målrelaterade betygskriterier och examination som kan användas direkt i en egen kurs.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

En högskolepedagogisk kurs, till exempel LH231V Lärande och undervisning, rekommenderas men är inget krav.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I inlämningsuppgiften ingår ett självständigt arbete inom det egna ämnesområdet.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagandevid kursträff 1 och 2 är obligatoriskt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Viggo Kann, viggo@kth.se