Hoppa till huvudinnehållet

LH233V Lärande för utmaningsdriven utbildning med globala utvecklingsmål 3,0 hp

Kursens syfte är att ge kunskap om utmaningsdriven utbildning och praktiska färdigheter i att kunna planera och genomföra projektkurser som har sin utgångspunkt i samhällsutmaningar och hållbarhetsmål. I kursen ingår förutom utmaningsdriven pedagogik och dess olika aspekter, som t.ex. handledning och examination, även praktiska metoder och verktyg för genomförande av utmaningsdrivna projekt, metoder för planering och uppföljning av effektmål och samhällsgenomslag, samt modeller och metoder för att arbeta med hållbarhetsmål i utmaningsdrivna projekt.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 kurser för KTHs personal

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (1,5 hp), P4 (1,5 hp)

Varaktighet

2022-01-18

2022-06-07

Studietakt

10%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

10 - 25

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 kurser för KTHs personal

Anmälningskod

60409

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 kurser för KTHs personal

Kontaktperson

Anders Rosén, aro@kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LH233V (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd kring ett antal centrala aspekter inom utmaningsdriven utbildning, till exempel: designmetoder och kreativitet; facilitering och handledning av studentgrupper; examination av individuella studenter i teamprojekt; hur man engagerar externa intressenter i studentprojekt; koncept och metoder för hållbar utveckling. Genom kursen arbetar kursdeltagarna med att designa egna utmaningsdrivna projektkurser med stöd av ett antal seminarier och praktiska workshops och samarbeten med andra kursdeltagare.

Lärandemål

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna utforma, planera och genomföra utmaningsdrivna projektkurser. Detta innebär att deltagarna ska kunna:

1.       förklara och diskutera koncepten utmaningsdriven utbildning, hållbar utveckling, innovation, nyckelkompetenser och implementera dessa koncept i lärandeaktiviteter;

2.       identifiera och analysera samhällsutmaningar och lösningar i förhållande till FN: s globala hållbarhetsmål;

3.       beskriva, tillämpa och introducera studenter till specifika designmetoder och kreativitetsmetoder som är användbara i utmaningsdrivna socio-tekniska projekt;

4.       formulera relevanta lärandemål för utmaningsdrivna lärprocesser och planera och genomföra bedömning och betygsättning av enskilda studenter i grupprojekt;

5.       tillämpa metoder för att engagera externa intressenter i utmaningsdrivna projekt;

6.       planera och utvärdera effekterna av utmaningsdrivna projekt;

7.       välja, tillämpa och motivera val av metoder och övningar som underlättar samarbete och skapande i multidisciplinära studentprojekt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav LH231V Teaching and Learning in Higher Education 7,5 hp eller motsvarande högskolepedagogisk kurs från KTH eller annat universitet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Tillhandahålls vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LH233V

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Rosén, aro@kth.se

Övrig information

Förkunskapskrav är genomgången kurs LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet eller högskola.

Kursen vänder sig i första hand till undervisande personal på KTH.

Deltagare från andra universitet och högskolor är välkomna i mån av plats.