Hoppa till huvudinnehållet

LH238V Digitalt lärande i högre utbildning 4,5 hp

Denna kursen är för dig som vill lära dig mer om digital lärande!

Kursen innehåller workshops, seminarier/webbinarier, självstudiematerial och uppgifter om olika aspekter av digital utbildning.

Kursens ämnen inkluderar: Introduktion till digitalt lärande, digital bedömning, nätbaserade och/eller blandade utbildningsaktiviteter, teoretiska perspektiv på digitalt lärande och digitalt lärande i ljuset av industri 4.0.

Kursen syftar till att bidra till din utveckling av färdigheter och förmågor att analysera, planera, skapa, implementera och utvärdera lärande och undervisning i en digital utbildningsmiljö.

Mer detaljerad information inkl. anmälningsformulär och schema finns här: https://www.kth.se/social/course/LH238V/

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LH238V (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Huvudsakliga teman för kursen är:

 • Grundläggande teoretiska perspektiv om lärande och undervisning i digitala miljöer.
 • Design och organisering av nätbaserade kurser.
 • Undervisnings- och lärandeaktiviteter med stöd av digitala verktyg.
 • Bedömning och examination med stöd av digitala verktyg.
 • Nätbaserade undervisningsformer och lärarrollen i en digital utbildningsmiljö.

Lärandemål

Kursen syftar till att bidra till universitetslärares utveckling av färdigheter och förmågor att analysera, planera, skapa, genomföra och utvärdera lärande och undervisning i en digitalutbildningsmiljö.

Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

 • Beskriva och tillämpa centrala begrepp, teorier och metoder inom digitalt lärande i relation till den egna undervisningspraktiken.
 • Skapa lärandeaktiviteter och uppgifter för bedömning med digitala verktyg.
 • Reflektera över hur digitalisering påverkar förutsättningarna för den egna undervisningen, studenters lärande och den egna lärarrollen på kort och lång sikt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs LH231V eller motsvarande kurs från KTH, annat universitet eller högskola.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PROA - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid kursens lärandeaktiviteter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LH238V

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fredrik Enoksson, fen@kth.se