Hoppa till huvudinnehållet

LS1415 Engelska för akademiska studier (nätbaserad) 3,0 hp

Den engelska som används på universitetet skiljer sig från den du möter i andra sammanhang. Den här kursen, som är helt online, riktar sig till dig som befinner dig i början av dina studier, och till dig som snart ska läsa engelskspråkiga kurser.

Kursen har inga träffar, men den har sex inlämningsdatum för diskussionsinlägg, quizzar och annat arbete. Du får konstruktiv feedback från din lärare på texterna du lämnar in. Kursen ger dig också tillgång till ett stort webbaserat material som du med fördel kan komma tillbaka till och använda som referens även efter kursens slut. 

Är du i slutet av dina studier och vill ha en mer avancerad kurs i engelska? Då rekommenderar vi våra 7,5-poängskurser.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LS1415 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är nätbaserad utan schemalagda träffar och kretsar kring sex teman, som behandlas i moduler i kursen:

 • Kultur, språk och bedömning inom akademin
 • Olika typer av akademisk engelska
 • Det vetenskapliga språkets nyckelfunktioner
 • Akademisk identitet
 • Det kritiska förhållningssättet
 • Optimering av det egna lärandet

Under kursen skapar studenten också en portfölj med egna arbeten för att förbättra och vidareutveckla sina akademiska språkfärdigheter.

Allmänt innehåll: Skillnader mellan allmän engelska och vetenskaplig engelska – Strategier för att utvecklas från kompetent till excellent – Det grundläggande akademiska ordförrådet – Strategier för att öka sitt ordförråd

Akademisk kultur: Att samarbeta med andra studenter – Att använda universitetets och skolornas resurser – Att definiera akademisk oärlighet och plagiering – Att förstå olika bedömningsmallar – Att ingå i en diskursgemenskap – Att tolka lärarens återkoppling – Att anteckna effektivt

Hörförståelse för högre studier: Att identifiera vanliga föreläsningsstrukturer – Särdrag i talad engelska som kan påverka förståelsen – Att lyssna efter kärninnehåll och detaljer – Att förstå olika talarstilar – Att utveckla aktiva lyssningsfärdigheter – Att förbereda sig inför föreläsningar

Att tala och presentera inom högre studier: Syftet med akademiskt samtal och debatt – Strategier för att förbereda sig för och delta i akademiska seminarier och diskussioner – Att strukturera vetenskapliga föredrag och presentationer – Presentationsteknik – Mottagaranpassning – Att presentera grafisk information – Att utveckla argument och uttrycka kritik – Att presentera och försvara ett examensarbete – Att förutse och svara på frågor i samband med presentationer – Att ge konstruktiv återkoppling till andra studenter – Strategier för att förbättra muntlig kommunikation

Läsförståelse för högre studier: Olika typer av akademiska texter – Lässtrategier – Att identifiera textbindning – Skillnader mellan att läsa för att få information och kritiskt läsande – Multimodala inslag och dess syften – Att förstå textens resonemang – Strategier för att förstå svåra texter

Att skriva akademiskt: Akademiskt skrivande och dess funktion – Olika genrer av akademiska texter – Skribentens respektive läsarens ansvar – Nyckelfärdigheter för att producera välskrivna texter – IMRaD-strukturen – Att hitta, bedöma, välja och citera källor – Referenssystem – Genre, mottagare, syfte och disposition – Styckes- och meningsstruktur – Textbindning – Att skilja mellan skribentens röst och källans röst – Parafraseringsteknik – Olika begrepp inom kritiskt tänkande – Att uttrycka kritik med respekt – Att reflektera kritiskt kring eget och andras arbete – Skrivprocessen från planering till språkgranskning – Olika sätt att producera text – Att arbeta utifrån återkoppling på text

Lärandemål

Kursens syfte är att hjälpa studenten utveckla studie- och kommunikationstekniker med fokus på akademiska konventioner och krav inom det egna ämnesområdet.

Efter godkänd kurs skall studenterna kunna:

 • Genomföra en kritisk analys av akademisk diskurs
 • Uppvisa en förståelse av diskurspraktik inom det egna akademiska ämnet
 • Uppvisa en förståelse av hur kunskap förmedlas i akademiska sammanhang
 • Skapa och presentera en reflekterad akademisk identitet genom muntligt och skriftligt framförda vetenskapliga texter
 • Utveckla strategier för vidareutveckling av sitt akademiska språk

Kursupplägg

Kursen är nätbaserad utan schemalagda träffar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur online

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LEXA - Löpande examination, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1415

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd