LS1419 Engelska för arbetslivet 7,5 hp

English for Employment

Utveckla dina språkliga färdigheter för att framgångsrikt kommunicera när du ansöker om arbete och andra anställningsrelaterade situationer.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Muntliga övningar i arbetsrelaterade kommunikationssituationer
Ordförråd och retorik i förhandlingar och diskussioner
Presentationsteknik
CV och ansökningsbrev, formella brev, e-post och annan skriftlig kommunikation i arbetslivet
Genomgång av kommunikationsstrategier för den kulturellt heterogena arbetsplatsen
Diskussioner av autentiskt material för att öka förståelsen av aktuella teman inom teknik och naturvetenskap (t.ex. forskningsetik, hållbar utveckling, teknologiska genombrott)

Lärandemål *

Kursens syfte är att utveckla studentens språkfärdigheter för effektiv arbetsrelaterad kommunikation.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

• delta aktivt i samtal, möten och förhandlingar på internationella arbetsplatser och i kulturellt heterogena grupper
• förklara och argumentera för sina åsikter i arbetsrelaterade diskussioner
• identifiera skillnader i språklig stil mellan vardaglig och arbetsrelaterad kommunikation, och anpassa sin muntliga och skriftliga produktion efter målgruppen
• skriva brev och dokument som används i näringslivet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Denna kurs är inriktad på specifika färdigheter i engelska. Vid kursstart bör studenten därför ha generella kunskaper i språket motsvarande lägst nivå B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk. Studenten ansvarar själv för att kontrollera sina förkunskaper genom ett test gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.


Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • LEXA - Löpande examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Björn Kjellgren

Rebecca Hincks

Susanna Zeitler Lyne

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1419

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.