LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 7,5 hp

Technical Communication in English

Lär dig hur du kommunicerar effektivt när du mailar, ger instruktioner, beskriver processer, skriver rapporter samt håller presentationer med visuella hjälpmedel.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursens syfte är att ge studenten nödvändiga färdigheter inför kommunikationssituationer i tekniksammanhang, exempelvis att informera, rapportera och presentera, att ta fram en bruksanvisning eller bistå med tekniskt kundstöd. Samtidigt ger kursen allmänna färdigheter i textstruktur, vetenskaplig engelska i tal och skrift, och engelsk språkstruktur.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- identifiera skillnaderna i stil mellan vardagligt språk och teknisk kommunikation och anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion efter målgruppen

- skriva korta texter av specialiserad teknisk eller vetenskaplig karaktär

- hålla ett individuellt föredrag av teknisk eller vetenskaplig karaktär på ett nyanserat språk, ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina åsikter om tekniska/ vetenskapliga ämnen

Kursens huvudsakliga innehåll

Analys av exempel på skriftlig och muntlig teknisk kommunikation
Korta skrivuppgifter som reflekterar teknisk kommunikations olika delar (t.ex.driftsinstruktioner, felrapportering, executive summary)
Presentations- och diskussionsteknik med fokus på kommunikationssituationer i tekniksammanhang (t.ex konferenser, möten)
Diskussioner av autentiskt material för att öka förståelsen av aktuella teman inom teknik och naturvetenskap (t. ex. forskningsetik, hållbar utveckling, teknologiska genombrott).

Behörighet

Denna kurs är inriktad på specifika färdigheter i engelska. Vid kursstart bör studenten därför ha generella kunskaper i språket motsvarande lägst nivå B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk. Studenten ansvarar själv för att kontrollera sina förkunskaper genom ett test gjort före kursval.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart
Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Ges av

ITM/Lärande

Examinator

Oliver Martin Smith <omsmith@kth.se>

Rebecca Hincks <hincks@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.