Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 7,5 hp

Lär dig hur du kommunicerar effektivt när du ger instruktioner, beskriver processer, skriver rapporter, håller presentationer med visuella hjälpmedel och förmedlar vetenskaplig forskning.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Målgrupp

Valfri kurs för alla program

Del av program

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P4 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-03-18
2024-06-03

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

18 - 27

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Anmälningskod

60142

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LS2429 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Analys av exempel på skriftlig och muntlig teknisk kommunikation
Korta skrivuppgifter som reflekterar teknisk kommunikations olika delar (t.ex.driftsinstruktioner, felrapportering, executive summary)
Presentations- och diskussionsteknik med fokus på kommunikationssituationer i tekniksammanhang (t.ex konferenser, möten)
Diskussioner av autentiskt material för att öka förståelsen av aktuella teman inom teknik och naturvetenskap (t. ex. forskningsetik, hållbar utveckling, teknologiska genombrott).

Lärandemål

Kursens syfte är att ge studenten nödvändiga färdigheter inför kommunikationssituationer i tekniksammanhang, exempelvis att informera, rapportera och presentera, att ta fram en bruksanvisning eller bistå med tekniskt kundstöd. Samtidigt ger kursen allmänna färdigheter i textstruktur, vetenskaplig engelska i tal och skrift, och engelsk språkstruktur.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- identifiera skillnaderna i stil mellan vardagligt språk och teknisk kommunikation och anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion efter målgruppen

- skriva korta texter av specialiserad teknisk eller vetenskaplig karaktär

- hålla ett individuellt föredrag av teknisk eller vetenskaplig karaktär på ett nyanserat språk, ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina åsikter om tekniska/ vetenskapliga ämnen

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Denna kurs är inriktad på specifika färdigheter i engelska. Vid kursstart bör studenten därför ha generella kunskaper i språket motsvarande lägst nivå B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk. Studenten ansvarar själv för att kontrollera sina förkunskaper genom ett test gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart
Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd