Hoppa till huvudinnehållet

LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 7,5 hp

Lär dig hur du kommunicerar effektivt när du mailar, ger instruktioner, beskriver processer, skriver rapporter samt håller presentationer med visuella hjälpmedel.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LS2429 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Analys av exempel på skriftlig och muntlig teknisk kommunikation
Korta skrivuppgifter som reflekterar teknisk kommunikations olika delar (t.ex.driftsinstruktioner, felrapportering, executive summary)
Presentations- och diskussionsteknik med fokus på kommunikationssituationer i tekniksammanhang (t.ex konferenser, möten)
Diskussioner av autentiskt material för att öka förståelsen av aktuella teman inom teknik och naturvetenskap (t. ex. forskningsetik, hållbar utveckling, teknologiska genombrott).

Lärandemål

Kursens syfte är att ge studenten nödvändiga färdigheter inför kommunikationssituationer i tekniksammanhang, exempelvis att informera, rapportera och presentera, att ta fram en bruksanvisning eller bistå med tekniskt kundstöd. Samtidigt ger kursen allmänna färdigheter i textstruktur, vetenskaplig engelska i tal och skrift, och engelsk språkstruktur.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- identifiera skillnaderna i stil mellan vardagligt språk och teknisk kommunikation och anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion efter målgruppen

- skriva korta texter av specialiserad teknisk eller vetenskaplig karaktär

- hålla ett individuellt föredrag av teknisk eller vetenskaplig karaktär på ett nyanserat språk, ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och försvara sina åsikter om tekniska/ vetenskapliga ämnen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Denna kurs är inriktad på specifika färdigheter i engelska. Vid kursstart bör studenten därför ha generella kunskaper i språket motsvarande lägst nivå B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk. Studenten ansvarar själv för att kontrollera sina förkunskaper genom ett test gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart
Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jamie Rinder

Profile picture Susanna Zeitler Lyne

Profile picture Jane Bottomley

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS2429

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd