LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 7,5 hp

English for Writing and Presenting a Degree Project in Science and Engineering

Lär dig att effektivt strukturera upp din avhandling, bli trygg i ditt akademiska språk och framgångsrikt presentera din avhandling.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51577

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 54

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Susanna Zeitler Lyne <suslyne@kth.se>

 • Lärare

  Jamie Rinder <jamier@kth.se>

 • Målgrupp

  KTH-personal

Lärandemål

Kursens syfte är att ge studenten nödvändiga färdigheter inför författandet och presentationen av sitt engelska examensarbete. Samtidigt ger kursen allmänna färdigheter i textstruktur, vetenskaplig engelska i tal och skrift, och engelsk språkstruktur.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- analysera hur en välskriven rapport är strukturerad och själv kunna bedöma hur det egna arbetet ska struktureras
- författa en effektiv examensarbetesrapport på vetenskaplig engelska med hjälp av lexikon och andra hjälpmedel, med inte mer än ett fåtal problem med grammatik eller stilnivå
- hantera källmaterial, citera och referera på vedertaget sätt
- bedöma hur den muntliga presentationen bör skilja sig från den skriftliga, med tanke på mediet, tidsram och målgrupp.

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetets retorik, struktur och språkliga stil
Kritisk analys av engelskspråkiga examensarbeten avseende t. ex. forskningsmetod och visuell presentation av data
Korta skrivuppgifter som reflekterar examensarbetets olika delar
Vetenskaplig engelska: grammatik, meningsbyggnad och ordförråd
Presentationsteknik med särskilt fokus på den muntliga presentationen av examensarbetet

Behörighet

Denna kurs är inriktad på specifika färdigheter i engelska. Vid kursstart bör studenten därför ha generella kunskaper i språket motsvarande lägst nivå B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk. Studenten ansvarar själv för att kontrollera sina förkunskaper genom ett test gjort före kursval.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart
Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt

Examination

 • LEXA - Löpande examination, 7,5, betygsskala: P, F

Löpande examination genom inlämningsuppgifter och korta presentationer.
Kursen riktar sig till studenter som ska påbörja, eller har just påbörjat, sitt examensarbete på magister- eller masternivå.

Krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Ges av

ITM/Lärande

Examinator

Oliver Martin Smith <omsmith@kth.se>

Susanna Zeitler Lyne <suslyne@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.