Hoppa till huvudinnehållet

LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 7,5 hp

Lär dig att effektivt strukturera upp din avhandling, bli trygg i ditt akademiska språk och framgångsrikt presentera din avhandling.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LS2439 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetets retorik, struktur och språkliga stil
Kritisk analys av engelskspråkiga examensarbeten avseende t. ex. forskningsmetod och visuell presentation av data
Korta skrivuppgifter som reflekterar examensarbetets olika delar
Vetenskaplig engelska: grammatik, meningsbyggnad och ordförråd
Presentationsteknik med särskilt fokus på den muntliga presentationen av examensarbetet

Lärandemål

Kursens syfte är att ge studenten de nödvändiga färdigheterna inför författande och presentationav ett engelsktexamensarbete. Samtidigt ger kursen allmänna kunskaper och färdigheter i det engelska språket, vetenskaplig engelska ital och skrift, textstruktur och global kompetens.

Efter godkändkurs ska studenten kunna:

-analysera hur en välskriven rapport är strukturerad och själv kunna bedöma hur det egna arbetet ska struktureras

-författa en effektiv examensarbetesrapport på vetenskaplig engelska med hjälp av lexikon och andra hjälpmedel, med inte mer än ett fåtal problem med grammatik eller stilnivå

-hantera källmaterial, citera och referera på vedertaget sätt

-bedöma hur den muntliga presentationen bör skilja sig från den skriftliga, med tanke på mediet, tidsram och målgrupp.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Denna kurs är inriktad på specifika färdigheter i engelska. Vid kursstart bör studenten därför ha generella kunskaper i språket motsvarande lägst nivå B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk. Studenten ansvarar själv för att kontrollera sina förkunskaper genom ett test gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Löpande examination genom inlämningsuppgifter och korta presentationer.
Kursen riktar sig till studenter som ska påbörja, eller har just påbörjat, sitt examensarbete på magister- eller masternivå.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS2439

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd