Hoppa till huvudinnehållet

LT1040 Programintegrerande kurs 2,0 hp

Den programintegrerande kursen syftar till att förtydliga hur utbildningsprogrammets kurser hänger samman i en helhet, samt att leda studenterna in i lärarrollen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LT1040 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet med den programintegrerande kursen är att ge studenterna en ökad förståelse för hur utbildningsprogrammet är uppbyggt och hur de ingående kurserna tillsammans bidrar till att ge de kunskaper som krävs för ämneslärarexamen och framgång i läraryrket. Särskild vikt läggs vid att diskutera och analysera likheter och skillnader mellan forskarrollen och lärarrollen, samt hur tidigare yrkes- och utbildningserfarenheter kan vara till nytta i lärargärningen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

1. Diskutera studiernas relation till lärarens yrkesroller

2. Relatera tidigare utbildnings- och yrkeserfarenheter till studierna och det framtida läraruppdraget

3. Diskutera skolans demokratiuppdrag, värdegrund samt läroplanernas ämnesövergripande perspektiv

4. Kritiskt granska, reflektera och dokumentera såväl utbildningens upplägg och genomförande som dess relevans för framtida yrkesroller och den egna studieinsatsen

5. Följa (eller skapa) den röda tråden i utbildningsprogrammet och se progressionen i både ämneskunskaper och generiska kompetenser, i relation till utbildningens mål och läraryrket

6. Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens i syfte att 

-        ta ansvar för det egna lärandet och vad man vill med utbildningen

-         utnyttja studietiden på, för den enskilde studenten, bästa sätt

-        skapa rutiner för ett livslångt lärande

-         få en helhetsbild av lärarutbildningen och skolsystemet

-        påverka programmets utveckling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Licentiat- eller doktorsexamen i teknik, matematik eller naturvetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier och skriftliga uppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT1040

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Aktivt deltagande vid obligatoriska undervisningstillfällen.

Övrig information

LT1026, överlappande

LT1011, delvis överlappande