Hoppa till huvudinnehållet

LT2013 Verksamhetsförlagd utbildning 2 15,0 hp

Verksamhetsförlagd utbildning på en grund- eller gymnasieskola eller motsvarande verksamhet.

Studenten introduceras i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten i relevanta ämnen på relevant nivå i skolsystemet. Kursen fokuserar på lärarens yrkesroll och skolan som pedagogisk miljö. Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter, relevanta ämneskunskaper och systematisk reflektion integrera teori och praktik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LT2013 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenten  tillbringar  en  längre  tid  i  en  skola  för  auskultation, undervisning och  annat deltagande  i skolans verksamhet.  Under  denna  VFU-period förväntas studenten  under handledning  –  men  med hög grad av självständighet  –  planera, genomföra  och  utvärdera  ett större  undervisningsmoment i något av sina  undervisningsämnen. Mycket uppmärksamhet ägnas åt ledarskap, kommunikation  och  bedömning. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1. Under handledning,  men  med hög grad av  självständighet, planera, genomföra, utvärdera  och  dokumentera  lektioner  och  större  undervisningsområden  med innehåll i enlighet med gällande  styrdokument 

2. Analysera  och  utvärdera  planerad och  genomförd  undervisning utgående  från utbildningsvetenskaplig forskning  och  beprövad erfarenhet 

3. Inom undervisning  och  kollegialt samarbete  kommunicera  på  ändamålsenliga  sätt (muntligen  och  skriftligen)  samt analysera  och  utvärdera  kommunikation  mellan skolpersonal, elever och  vårdnadshavare  utifrån  vetenskap  och  beprövad erfarenhet 

4. Förankra och  kommunicera  ämnesövergripande  perspektiv som jämlikhet, jämställdhet, hållbar  utveckling och  etik  i den  pedagogiska  verksamheten 

5. Använda och utvärdera  hjälpmedel  och  undervisningsstöd i form av exempelvis läroböcker,  datorprogram, beräkningshjälpmedel  och  distansundervisningsutrustning 

6. Diskutera  bedömningsformer  och  betygsättning i enlighet med nationella styrdokument, vetenskaplig kunskap  och  beprövad erfarenhet 

7. Genom ett  ledarskap  präglat av tydlighet,  öppenhet,  lärande  och  dialog  bidra  till  en god arbetsmiljö  och  att  motverka  diskriminering  och  kränkande  behandling 

8. Identifiera  och  analysera  egna  värderingar  och  attityder som har  betydelse  i lärargärningen 

9. Identifiera  behov av ytterligare  kunskaper  och  färdigheter  för  den  framtida lärargärningen  och  diskutera  hur  dessa  ska  tillgodoses 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänd LT1012 Verksamhetsförlagd utbildning 1 eller motsvarande.

Godkänd LT1018 Ämnesdidaktik eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

VG, G, U

Examination

  • VFU1 - Verksamhetsförlagd utbildning, 15,0 hp, betygsskala: VG, G, U

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras utifrån följande underlag

  • studentens dokumentation av VFU
  • studentens muntliga redovisningar vid reflektionsseminarier
  • VFU-handledarens skriftliga omdöme om studentens insatser och kunskaper

Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Birgit Kempinsky Fahrman

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT2013

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Birgit Kempinsky Fahrman (birgitf@kth.se)

Övriga föreskrifter

Kursen  läses i nära  anslutning till  övriga  kurser som läses under samma  termin. Observationsuppgifter,  datainsamling och  liknande  till  dessa  kurser  förekommer  under VFU. Student som underkänns  på  kursen  får  göra  om den  en  gång (totalt max  två  försök, inklusive det första).