Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen förbereder studenterna för marknadsföringsrollen i teori och praktik. Genom övningar och föreläsningar utvecklas deltagarnas förmåga till strategiskt och kreativt tänkande på flera nivåer inom strategisk, taktisk och operativ marknadsföring, samt varumärkesstrategi för industriella marknader.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ME1023 (HT 2010–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar två huvudsakliga områden: strategisk marknadsföring och taktisk marknadsföring. Inom den strategiska marknadsföringen ligger tyngdpunkten på segmentering, positionering och varumärkesidentitet. Inom den taktiska marknadsföringsmixen, samt den operativa samordningen av företagets marknadsföringsaktivieter. Kursen täcker in både industriella marknader och konsumentmarknaden.

Lärandemål

Att förstå och tillämpa tänkandet och redskapen i den moderna marknadsföringen. Efter kursen ska studenterna kunna genomföra en omvärldsanalys, skapa en varumärkesidentitet, positionera produkter och tjänster samt utforma en marknadsplan.

Kursupplägg

6,0 hp inom Industriell ekonomi, grundkurs, eller motsvarande.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Särskild behörighet för KTH:S utbildningar

Matematik D, Fysik B, kemi A. Ivar och ett av ämnena krävs lägsta betyget Godkänd eller 3.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkursen i Industriell ekonomi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Henrik Uggla

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1023

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henrik uggla, henrik.uggla@indek.kth.se, +46 8 79087 34

Övrig information

Ersätter ME2023.