Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ME1315 Industriell marknadsföring för I 6,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Obligatorisk för CINEK1. Endast öppen för CINEK1.

Ej öppen för utbytesstudenter.

Del av program

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, åk 1, Obligatorisk

Perioder

P3 (6,0 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

61083

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Anna Nyquist (anna-maria.nyquist@indek.kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan ME1315 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

 Se kurs-pm.

Kursinnehåll

Marknadsföringens kärnkoncept:

 • Företagets omvärld
 • Konsumenters köpbeteenden
 • Företags köpbeteenden
 • Segmentering och positionering
 • Varumärke och produkt
 • Marknadskommunikation
 • Pris och prissättning
 • Distributionskanaler och plats
 • Marknadsplanering

Orientering i aktuella trender inom industriell marknadsföring:

 • Förändringar i mediekonsumtion
 • Hållbarhet inom marknadsföring
 • Kundpsykologi (neuromarketing)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Redogöra för och förklara grundläggande begrepp, teorier, metoder och modeller inom marknadsföring
 2. Praktiskt tillämpa teorier och modeller inom marknadsföring för att analysera problem för företag och organisationer ur ett marknadsföringsperspektiv
 3. Identifiera olika problem och argumentera för olika sätt att dessa problem ur ett marknadsföringsperspektiv
 4. Skriftligt och muntligt utarbeta och presentera en marknadsplan som innehåller analys av köpbeteende, segmentering och positionering.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Deltagit i ME1314 Introduktion till industriell ekonomi

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO2 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

 Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Se kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson

Anna Nyquist (anna-maria.nyquist@indek.kth.se)

Övergångsbestämmelser

Antagna studenter som inte slutfört kursen med tidigare uppsättning av examinationsmoment kommer att examineras inom ramen för de nya examinationsmomenten.

Övrig information

Kursen ME1315 ersätter ME1307 fr o m läsåret 2017/2018
Innehållet överlappar med ME1307

Kurs med överlappande innehåll: ME1035

Endast öppen för studenter antagna till civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi (CINEK).

Ej öppen för utbytesstudenter.