ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp

Leadership in Cross-Cultural Context

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen ger insikter i ledarskaps­teori, gruppdynamik och interkulturellt ledarskap. Speciell uppmärksamhet rik­tas mot ledarskap i interkulturella kon­texter.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Redogöra för olika perspektiv inom ledarskapsforskningen
 • Redogöra för valda teorier relaterade till ledarskap på individuell, dyad-, grupp- och organisationsnivå
 • Redogöra för teorier om gruppdynamik
 • Uppvisa kunskaper om olika perspektiv inom cross-cultural management (tvärkulturell ledning)
 • Uppvisa kunskap om diversity management (ledning av mångfald)
 • Formulera en egen förståelse av ledarskap

Kursens huvudsakliga innehåll

Målet med kursen är att förbereda studenten för en roll som ledare och medarbetare genom att förmedla insikter i ledarskapsteori, gruppdynamik, cross-cultural management (tvärkulturell ledning) och diversity management (ledning av mångfald).

Kursen baseras på erfarenhetsbaserat och blandat lärande genom att kombinera teoretiska studier, reflektionsövningar och praktisk färdighetsutveckling.

Behörighet

Ett förkunskapskrav för att få läsa kursen är att studenten har grundläggande kunskap i industriell ekonomi och organisation, projektledning eller organisationsteori och har god kunskap i engelska.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i industriell ekonomi och organisation, projektledning, arbetsorganisation eller liknande.

Litteratur

Meddelas vid kursstart. / To be announced at first lecture.

Examination

 • SEM1 - Seminars, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Deltagande i samtliga föreläsningar, övningar och seminarier. Skriftlig tentamen.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Charlotte Holgersson, charlotte.holgersson@indek.kth.se +46 8 790 67 71

Examinator

Monica Lindgren <monica.lindgren@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd 2004-01-13. Ersätter 4D1076 Leadership in Cross-Cultural Context.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.