Hoppa till huvudinnehållet

ME205X Examensarbete inom entreprenörskap och innovationsledning, avancerad nivå 15,0 hp

Obligatorisk för TEILM-studenter antagna fr o m H15.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 TEILM programstuderande

Anmälningskod

60169

Rubriker med innehåll från kursplan ME205X (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kursinnehåll

Huvuddelen av kursen består av att genomföra ett självständigt utredningsarbete på vetenskaplig grund, vilken utmynnar i en uppsats. För att säkerställa relevanta, intressanta och väl underbyggda resultat bygger arbetet på den kunskap som finns inom området och utvecklar ny kunskap med hjälp av vetenskapliga teorier och metoder. Ett bra examensarbete kräver ett samspel mellan teori, metod och empiri, som i sin tur kräver att teknologen kan röra sig bildligt och bokstavligt talat mellan uppdragsgivarens värld och den akademiska världen.

Som ett stöd erbjuder institutionen dels fortlöpande handledning, dels olika slags seminarier under arbetets gång. Den fortlöpande diskussionen av examensarbetet i enskilda samtal med handledare och på seminarier är en mycket viktigt del av kursen.

Lärandemål

 Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna:

 • visa förmåga att utveckla och förklara kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund, djup insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och djup metodkunskap
 • systematiskt söka, samla och integrera kunskap samt identifiera behov av ytterligare kunskap
 • identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt utvärdera detta arbete
 • klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, kunskap och argument muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • föreslå och kombinera färdigheter som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Av magisterprogrammet fastställda krav för att få påbörja ett examensarbete. Dessa krav återfinns i utbildningsplanen.

Rekommenderade förkunskaper

 Inga utöver särskild behörighet.

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

KTH:s fastställda kriterier för godkänt examensarbete gäller.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Terrence Brown (terrence@kth.se)

Övrig information

Kursen endast öppen för studenter antagna till magisterprogrammet i entreprenörskap och innovationsledning (TEILM).

TEILM-studenter antagna före H15 kan som alternativ till ME205X (som examineras med betygsskala P, F) välja ME204X (som examineras med betygsskala A-F).