ME205X Examensarbete inom entreprenörskap och innovationsledning, avancerad nivå 15,0 hp

Degree Project in Entrepreneurship and Innovation Management, Second Cycle

Obligatorisk för TEILM-studenter antagna fr o m H15.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Huvuddelen av kursen består av att genomföra ett självständigt utredningsarbete på vetenskaplig grund, vilken utmynnar i en uppsats. För att säkerställa relevanta, intressanta och väl underbyggda resultat bygger arbetet på den kunskap som finns inom området och utvecklar ny kunskap med hjälp av vetenskapliga teorier och metoder. Ett bra examensarbete kräver ett samspel mellan teori, metod och empiri, som i sin tur kräver att teknologen kan röra sig bildligt och bokstavligt talat mellan uppdragsgivarens värld och den akademiska världen.

Som ett stöd erbjuder institutionen dels fortlöpande handledning, dels olika slags seminarier under arbetets gång. Den fortlöpande diskussionen av examensarbetet i enskilda samtal med handledare och på seminarier är en mycket viktigt del av kursen.

Lärandemål *

 Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna:

 • visa förmåga att utveckla och förklara kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund, djup insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och djup metodkunskap
 • systematiskt söka, samla och integrera kunskap samt identifiera behov av ytterligare kunskap
 • identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt utvärdera detta arbete
 • klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, kunskap och argument muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • föreslå och kombinera färdigheter som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Av magisterprogrammet fastställda krav för att få påbörja ett examensarbete. Dessa krav återfinns i utbildningsplanen.

Rekommenderade förkunskaper

 Inga utöver särskild behörighet.

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

KTH:s fastställda kriterier för godkänt examensarbete gäller.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Terrence Brown

Kristina Nyström

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME205X

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Terrence Brown (terrence@kth.se)

Övrig information

Kursen endast öppen för studenter antagna till magisterprogrammet i entreprenörskap och innovationsledning (TEILM).

TEILM-studenter antagna före H15 kan som alternativ till ME205X (som examineras med betygsskala P, F) välja ME204X (som examineras med betygsskala A-F).