ME2095 e-businesstrategier 7,5 hp

e-Business Strategies

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Analys av olika ramverk för e-strategier
 • Strategialternativ i e-businessmarknader
 • Undersökning av möjligheterna i en e-businessmarknad
 • Att välja lämpliga strategier för köpare och säljare i en e-marknad
 • Applikation och utvärdering av mobil handel
 • Implementering av olika e-businesstrategier
 • Systematiska sätt att utveckla innovationer med målet att göra konkurrensen irrelevant

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 1. beskriva och applicera centrala koncept inom e-businesstrategi för olika plattformar inom olika branscher
 2. redogöra för och analysera makromiljö och branschstruktur vid utveckling av e-businesstrategier
 3. redogöra för och analysera den interna dimensionerna vid utveckling av en e-business
 4. beskriva och applicera "value process framework"
 5. analysera vetenskapliga artiklar och argumentera för olika bakomliggande teoretiska koncept för e- businesstrategier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

ME1315 Industriell marknadsföring för I eller ME1035 Marknadsföring grundkurs avslutade

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mana Farshid

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2095

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd