Hoppa till huvudinnehållet

ME2604 Advanced Industrial Marketing 6,0 hp

Målet är att förstå och tillämpa strategiskt marknadsföringstänkande och avancerade former av varumärkesstrategi. Efter kursen ska studenterna kunna skapa en strategisk segmentering och positionering och utveckla en kapitaliseringsstrategi för mogna varumärken.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ME2604 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Frågor och begrepp som kommer att behandlas under kursens gång:

 • Strategisk styrning av marknadsföring
 • Kundbeteende i industriella och slutkonsument-marknader
 • Segmenterings- och positioneringsprocesser
 • Utvecklingsprocesser för nya producenter
 • Styrning av varuportföljer
 • Prissättning och design av marknadsföringsstrategi och implementering på B2B-marknaden
 • Marknadsanalys på affärsmarknader.

Lärandemål

Efter kursen kommer deltagaren kunna:

 • Förstå företags strategiska utvecklingsprocess med fokus på marknadsföringskoncept,
 • Arbeta med segmenteringsprocesser på flera nivåer på B2B-marknaden,
 • Förstå och arbeta med styrning av varuportföljer, prissättning och marknadsföring,
 • Arbeta med implementering av marknadsföringsstrategier på B2B-marknaden.

Kursupplägg

Lektioner, gästföreläsare, grupprojekt och seminarier.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

- Industrial Marketing samt

- Marketing Management, eller

- Principes of Marketing

- Antagen till masterutbildningen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Will be announced later

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN2 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursdeltagarna kommer att bedömas i tre olika delar:

 • Utvärdering och presentation av fallstudie
 • Utvärdering och presentation av artiklar
 • Sluttentamen

Övriga krav för slutbetyg

Godkända presentationer av fallstudier och utvärdering av artiklar samt godkänd examen. Närvaro på lektionerna är obligtorisk.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mana Farshid

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2604

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mana Farshid (mana.farshid@indek.kth.se)

Övrig information

Kurser med liknande/överlappande innehåll är ME2066 och ME2604. Man får bara läsa en av dem.