Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME2752 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Marknadsanalys och modellering.
 • Projektledning och planering, speciellt projektportföljer och projektnätverk.
 • Intressant- och riskanalys.
 • Förändringsarbete.
 • Systematiska innovationsmetoder.
 • Konsekvensanalyser.

Lärandemål

Syftet med kursen är att studenter genom aktivt arbete med ett verklighetsbaserat förändringsprojekt kommer att fördjupa, utveckla och syntetisera sina kunskaper och förmågor inom industriell ledning. 

Med utgångspunkt i resultaten från studentprojekt som genomfördes i kursen ME2751 Utmaningsdrivet projekt i urban mobilitet, del 1 kommer studenterna i del 2 att ta nästa steg i att utveckla relevanta lösningar för urban mobilitet och att planera för praktisk implementering av dessa lösningar.

Efter avklarad kurs ska studenten, med fokus på tekniska och andra lösningar inom området urban mobilitet, kunna:

 1. Bedöma, utvärdera och förbättra befintliga planer och lösningar utifrån fastställda specifikationer samt utvärdera eventuella hinder för framgångsrik implementation.
 2. Analysera föreslagna åtgärder ur ett multidimensionellt intressentperspektiv inkluderande, medborgar- och slutanvändare, politiska, regulatoriska, ekonomiska, integritets- och säkerhetsmässiga, hållbarhetsmässiga perspektiv.
 3. Planera marknadsföring och försäljning av projekt med flera intressenter i en komplex miljö.
 4. Formulera personliga utvecklingsmål och reflektera över sin egen prestation och personliga utveckling samt utvärdera användbarheten av förvärvade teorier, metoder och processer i ett praktiskt sammanhang.
 5. Utarbeta en professionell rapport inklusive kompletterande presentationsmaterial baserat på genomförda analyser och undersökningar.

Kursupplägg

Se kurs-pm

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått kraven för kandidatexamen.

AG2301 Transport data collection and analysis.
MF2098 Designmetodik i Urban mobilitet.
ME2751 Utmaningsdrivet projekt i urban mobilitet, del 1.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projektarbete, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inga

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Matti Kaulio

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2752

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd