Hoppa till huvudinnehållet

ME2805 Design and Innovation in Context 7,5 hp

The course will introduce the students to the concept and context of art, design and innovation by covering topic including but not limited to: the design process, idea generation, communications, strategy, etc. This will give a greater understanding for the context of design and the use design as a strategic tool.

To accomplish this the course will incorporate lectures, debates, and exercises by the students as well as leaders in the field. The students will also create a final project to be presented publicly.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ME2805 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att bekanta studenterna med den "designrevolution" som för närvarande pågår på marknaden. Kursen kommer att ge en översikt av designdrivna företag och fördjupa elevernas förståelse av vad strategisk, användardriven design handlar om.

Dessutom kommer den att ge studenterna verktyg för att sammanfoga varumärkesstrategi och marknadsföring med design och produktutveckling. Dessa verktyg är av avgörande betydelse på marknaden idag och kommer att bli ännu större inom den närmaste framtiden då fusion av branding, design och innovation fortsätter att täcka större delar av ekonomin.

Dessutom kommer kursen att inriktas på följande områden:

 • Design – utöver modeordet: vad är det och vad är det inte?
 • Grunderna i design management och branding
 • Den designdrivna världen – hur hamnade vi här?
 • Sammanslagningen av funktioner – branding, design, innovation, produktutveckling
 • Att arbeta med varumärkesdriven design strategiskt
 • Att utvärdera ett företags design-och varumärkesarbete

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna kunna:

 • Analysera och diskutera innovation och design i sin kontext
 • Första och uppvisa kunskap om hur design kan skapa värde för företaget och för samhället i stort
 • Argumentera för och använda grundläggande modeller för strategisk och användardriven designutveckling i innovationsprocesser
 • Kommunicera grunderna i strategisk och användardriven design, varumärken och varumärkesarbete till såväl yrkesverksamma som till lekmän
 • Identifiera användningsområden för design som ett strategiskt verktyg i produktutveckling, marknadskommunikation och företagstillväxt
 • Uppvisa kunskap om utveckling och förvaltning av designorienterade företag

Kursupplägg

Kursen kommer att blanda föreläsningar med debatter, diskussioner och seminarier med studenter såväl som med marknadsledare på området.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KTH programstudenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Övriga studenter behöver 180 hp isamt engelska B eller liknande.

Rekommenderade förkunskaper

KTH programstudenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Övriga studenter behöver 180 hp samt engelska B eller liknande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas antagna studenter vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Project, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Studenternas betyg kommer att grundas på tre faktorer:

 • Grupprojekt
 • Aktiv närvaro och deltagande i undervisningen och i gruppaktiviteter
 • Skriftliga och muntliga uppgifter vid undervisningstillfällena (individuella och i grupp)

Närvaro är obligatorisk.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Terrence Brown

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2805

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lisa Thorén-Forsanker, lisa.thoren@sses.se

Övrig information

Responsible institution
Stockholm School of Entrepreneurship, Konstfack

Ersätter 4D1533.

All registration queries should be addressed to the SSES Education Registrat at registrar@sses.se.

The course is offered within the framework of The Stockholm School of Entrepreneurship.