MF1022 Fördjupningsarbete i mekatronik 15,0 hp

Project Course in Mechatronics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Fördjupningen med inriktning mot mekatronik ger nyckelkompetens till att skapa intelligenta, flexibla och användarvänliga produkter. Nya och förbättrade funktioner uppnås genom att kombinera mekanisk konstruktion, reglerteknik och styrelektronik.

Projektarbetet är inriktat på att specificera, konstruera, bygga och analysera en prototyp av en mekatronisk produkt, tex en enklare robot.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologerna kunna:

 • tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under studietiden, samt tillämpa och värdera ny kunskap via informationssökning, på mekatroniska problem
 • utföra ett självständigt, ingenjörsmässigt arbete i projektform
 • presentera utfört arbete i en skriftlig teknisk rapport med krav på innehåll, struktur och språk
 • presentera utfört arbete muntligen

Kursens huvudsakliga innehåll

Parallellt med kursens praktiskt orienterade delar genomför teknologerna en teoretisk fördjupning som presenteras i en seminarieserie. Genom hela kursen utnyttjas handledartid hos olika experter som ett stöd för inlärningsprocessen och för att exemplifiera och inhämta kunskap om aktuella tekniska lösningar som ofta användas i mekatroniska system, såsom CAN och Bluetooth.

Fördjupningskursen inkluderar även informationssökning, rapportskrivning, muntlig presentation, kritisk granskning/opposition.

Kursupplägg

Period 3, 4
Seminarier 20 h

Behörighet

Behörig för studier i åk3, MF1016/4F1816 , DD1321(2D1321) 

Rekommenderade förkunskaper

Den som påbörjar kursen förutsätts vara godkänd på 4F1816 Elektroteknik för M och P eller motsvarande och MG1003+MG1004 (4G1162 + 4G1163)
4G1163 Produktframtagning 1+2 för M,
Vidare skall man vara godkänd på, eller under perioden innan ha påbörjat DD1321
(2D1321) Tillämpad programmering och datalogi eller motsvarande.

Litteratur

Delges vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg fordras godkänd uppsats samt deltagande i samtliga obligatoriska moment (PRO1; 15 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Martin Grimheden, 08-790 77 97, marting@md.kth.se

Examinator

Martin Edin Grimheden <mjg@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1822

Påbyggnad

Fördjupningen Mekatronik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.