MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering 6,0 hp

CAD 3D-modelling and Visualization

Kursen stöder virtuell prototypframtagning med parametriserade solidmodeller. CAD-modeller är viktiga informationsbärare och bidrar till att skapa en gemensam förståelse innan framtagning av fysiska prototyper. Modellerna kan användas för olika nedströmsapplikationer (eller syften). Till exempel för att beskriva produktens funktion och tillverkningsbarhet, eliminera risk för interferens mellan komponenter för en mekanisms arbetsområde, ta fram lastfall för att kontrollera dimensioneringskriterier med hjälp av FEA.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar i huvudsak virtuell prototypframtagning med parametriserade solidmodeller, men deltagarna kommer också att introduceras i grundläggande ytmodellering. Dessutom kommer deltagarna att få möjlighet att testa hur det är att jobba synkront (även kallat direktmodellering), vilka möjligheter och svårigheter det ger.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Skapa en CAD-modell med produkt- och tillverkningsinformation (PMI) ur ett systemperspektiv.
 • Skapa en CAD-modell med blandat tekniskt innehåll, t.ex. mekaniska och elektriska komponenter.
 • Behärska modelleringsmoduler (dvs olika applikationer och miljöer) i ett CAD-system för design av maskinkomponenter.
 • Göra kraft- och rörelseanalys av en mekanism-modell.
 • Göra interferensanalyser.
 • Skapa kommunikativa representationer av CAD-modeller för att presentera och beskriva utformning och beteende av en produkt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Teknologie kandidatexamen, ämnesområde Maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Innovation in Product Design: From CAD to Virtual Prototyping by Monica Bordegoni and Caterina Rizzi (e-bok from KTH Biblioteket)

Genom kurswebben får studenterna tillgång till föreläsningsmaterial och material som behövs för att lösa inlämningsuppgifterna och projektet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Individuellt projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För att bli godkänd på kursen ska följande godkännas:

Tre individuella inlämningsuppgifter (ÖVN1; 3 hp) som ska levereras inom specificerad tid. Inlämningsuppgifterna har betygsskala P/F. Om inte alla uppgifter blir godkända under samma kursomgång måste samtliga uppgifter göras om vid ett senare kurstillfälle.

Den individuella projektdelen (ÖVN2; 3 hp) av kursen har betygsskala A-F, inklusive möjligheten till Fx. Detta betyg speglar slutbetyget i kursen.
[OBS: Om betyget Fx ges, måste det som saknas lämnas in och godkännas innan nästa kursomgång. Om inte, måste hela projektdelen göras om vid ett senare kurstillfälle.]

Om projektet inte lämnas in under aktuell kursomgång kan projektet endast lämnas in och bedömas två gånger om året (maj och december) i samband med andra kursomgångar. Kursen utvecklas kontinuerligt och möjligheten att bedömas enligt kursomgångar som är avslutade mer än två år tillbaka i tiden kan gå förlorad, helt eller delvis.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ellen Bergseth

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2019

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ellen Bergseth (bergseth@kth.se)