MF2064 Förbränningsmotorteknik högre kurs 15,0 hp

Internal Combustion Engines Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Förbränningsmotorteknik högre kurs syftar till att ge de studerande de färdigheter som behövs för att genomföra ett industriellt utvecklingsprojekt samt att arbeta med innovativ produktutveckling. I denna kurs kommer studenterna att ingå i en grupp av studenter som tillsammans arbetar med ett industrirelaterat utvecklingsprojekt. Studenterna kommer att samarbeta med industiella partners för att säkerhetsställa relevansen av projektet samt ta del av de senaste rönen inom tillämpningsområdet, förbränningsmotorteknik.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten skall efter kursen:

 • kunna tillämpa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser
 • kunna inhämta kunskap inom området från den öppna litteraturen
 • ha god förståelse för de metoder som används under projektarbetet, d.v.s. inom simulerings- och/eller experimentella metoder beroende på projektets art
 • kunna identifiera, analysera, jämföra och kritiskt bedöma aspekter av ett tekniskt problem, för att fatta de  beslut som krävs för att nåde uppsatta målen inom projektet
 • ha färdigheter för användning av de verktyg som använts under projektet, d.v.s. simuleringsverktyg och/eller experimentell utrustning beroende på projektets art
 • ha erfarenhet utav arbete i grupp med strävan att nå ett gemensamt mål 
 • samt ha insikt i gruppdynamik, ledarskap och projektdynamik

Kursens huvudsakliga innehåll

Förbränningsmotorteknik högre kurs syftar till att ge de studerande de färdigheter som behövs för att genomföra ett industriellt utvecklingsprojekt samt att arbeta med innovativ produktutveckling. I denna kurs kommer studenterna att ingå i en grupp av studenter som tillsammans arbetar med ett industrirelaterat utvecklingsprojekt. Studenterna kommer att samarbeta med industiella partners för att säkerhetsställa relevansen av projektet samt ta del av de senaste rönen inom tillämpningsområdet, förbränningsmotorteknik.

Kursupplägg

Projektkursen syftar till attöva påtillämpning av nyvunna kunskaper i förbränningsmotorteknik och andra tillämpbara KTH-ämnen

Problemställningar väljs i samråd mellan examinator och teknologer, som normalt arbetar i grupper med olika projekt.

Problemställning skall vara relevant påsåsätt att denär stimulerande för teknologen, samt helst såintressant för industrin att industrin betalar för nödvändig experimentutrustning, samt kommer och åhör den obligatoriska offentliga presentationen.

Som handledare fungerar examinator, avdelningens doktorander samt den anställda laboratoriepersonalen. Institutionens välutrustade verkstad hjälper till att ta fram försöksutrustning. I vissa fall ställer även industrin upp med handledarstöd och försöksutrustning.

För projekt med simuleringsinriktning tillhandahålls under projekttiden programlicens för moderna simuleringsprogram.

Behörighet

Studenter inom TIPUM (IPUA) plus har läst Förbränningsmotorteknik, fortsättingskurs, MF2016 (4F1431).

Rekommenderade förkunskaper

Förbränningsmotorteknik, fortsättingskurs, MF2016 (4F1431).

Litteratur

Bosch Automotive Handbook

Heywood. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 12,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

PRO1 - Projekt, skriftlig redovisning, 3,0 hp, betygsskala: A-F

PRO2 - Projekt, Skriftlig och muntlig redovisning, 12,0 hp, betygsskala: A-F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg fordras godkända projekt (PRO1; 3,0 hp) och (PRO2; 12,0 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Andreas Cronhjort <andreas.cronhjort@itm.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.