MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 hp

Research Methodology in Organisation and Management

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Bedriva ett vetenskapligt arbete:

 •  Samla, beskriva och analysera för arbetet aktuellt forskningsläge
 •  Baserat på aktuellt forskningsläge formulera en eller flera forskningsfrågor eller hypoteser
 •  Applicera för forskningen passande metoder
 •  Samla data med valda metoder
 •  Beskriva och analysera insamlad data med valda metoder
 •  Diskutera resultaten i relation till tidigare och framtida forskning
 •  Diskutera vad som är svagheter och styrkor i egen och andras forskning
 •  Demonstrera analytiskt och kritiskt tänkande
 •  Tillämpa KTHs etiska regler för kopiering och citering av andras arbeten

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger fördjupning inom ämnet organsiation och ledarskap samt det kunnande i metoder och angreppssätt som krävs för att påbörja examensabete och eventuella fortsatta forskarstudier i ämnet. Kunskapen som kursen ger är också nödvändig i mer praktisk verksamhet för att kunna förstå och använda sig av forskning i denna.

Med utgångspunkt i en praktisk ingenjörsuppgift ska deltagarna reflektera kring vetandet om och studiet av organisation och ledarskap.

Deltagarna kommer att bedriva ett vetenskapligt arbete genom att: samla, beskriva och analysera för arbetet aktuellt forskningsläge; baserat på aktuellt forskningsläge formulera en eller flera forskningsfrågor eller hypoteser; applicera för forskningen passande metoder; samla data med valda metoder; beskriva och analysera insamlad data med valda metoder; diskutera resultaten i relation till tidigare och framtida forskning; samt att diskutera vad som är svagheter och styrkor i egen och andras forskning.

Forskningen ska presenteras verbalt och i skrift. Texterna ska peer-reviewas av deltagarna och analyseras och diskuteras muntligen under seminarier samt i skriftlig form. 

Behörighet

Kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen i Maskinkonstruktion eller motsvarande.

Litteratur

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LIT1 - Litteraturuppgift, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Jenny Janhager Stier <jennyj@md.kth.se>

Övrig information

Masterprogram TIPDM1 IPDB, IPDD

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.