MF2084 Ledning av forskning och utveckling 6,0 hp

Managing Research and Development

Syftet med den här kursen är att göra studenterna bekanta med modeller och ramverk som används i strategisk ledning och organisering, och ge dem en djupare förståelse för hur dessa modeller och ramverk kan användas i olika forsknings- och utvecklingsmiljöer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• beskriva hur teori relaterat till strategi och organisation har utvecklats över tid

• använda grundläggande begrepp, teorier och analytiska ramverk relaterat till strategi och organisation

• analysera samspelet mellan forskning och utveckling och olika typer av affärs- och företagsövergripande strategier och deras påverkan när det gäller hur ett företag bör organisera sina utvecklingsaktiviteter

• visa kännedom om olika sätt att organisera företag på, och hur dessa strukturer relaterar till affärs- och företagsövergripande strategier och ledarskap

• förstå fördelar och nackdelar när det gäller olika sätt att organisera och leda forskning och utveckling på

• visa kännedom om olika ekonomiska modeller för ledning av forskning och utveckling

• visa kännedom om relevanta aspekter på distribuerad forskning och utveckling och på affärs-och värdedriven forskning & utveckling och lean forskning & utveckling

• visa kännedom om fördelar och nackdelar relaterat till outsourcing och off-shoring av forskning- och utvecklingsaktiviteter

• visa kännedom om olika integrationsmekanismer som kan användas när forskning och utveckling organiseras

• designa produktportföljer

• förstå fördelar och nackdelar med produktplattformar och modularisering såväl som de omgivande faktorer som påverkar deras användning

Kursens huvudsakliga innehåll

• Olika teorier och ramverk relaterat till strategi

• Strategi på olika nivåer i ett företag, t ex forskning och utveckling, affärs- och företagsövergripande strategier

• Forskning och utvecklingsstrategi och ledarskap

• Organisationsteori och organisationsdesign

• Organisering och ledning av forskning och utveckling

• Produktportföljer och produktstrategier

• Produktfamiljer, plattformar och modularisering

• Lean forskning & utveckling

Behörighet

Teknologie kandidatexamen eller motsvarande inom området maskinteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Studenter på mastersprogrammet IPD har företräde till kursen.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinationen baseras på resultatet från skriftlig tentamen och projektarbete.

Betygssättningen görs enligt följande:

• Skriftlig tentamen, (4 högskolepoäng)

• Projektarbete (2 högskolepoäng)

Slutbetyget för kursen erhålls genom att räkna ut det viktade medeltalet för betygen för den skriftliga tentamen och för projektarbetet

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Susanne Nilsson (suni@kth.se)

Examinator

Mats Magnusson <matsmag@kth.se>

Övrig information

Kursen är öppen att söka för studerande på masterprogram. Studerande antagna på masterprogram IPD har emellertid företräde till kursen.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.