Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Syftet med den här kursen är att göra studenterna bekanta med modeller och ramverk som används i strategisk ledning och organisering, och ge dem en djupare förståelse för hur dessa modeller och ramverk kan användas i olika forsknings- och utvecklingsmiljöer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MF2084 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • Olika teorier och ramverk relaterade till strategi
 • Strategi på olika nivåer i ett företag, t ex forskning och utveckling, innovation, affärs- och företagsövergripande strategier
 • Organisationsteori och organisationsdesign
 • Organisering och ledning av kunskapsintensiv verksamhet, i synnerhet FoU
 • Produktportföljer och produktstrategier
 • Produktfamiljer, plattformar och modularisering
 • Scenarioanalys

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa grundläggande begrepp, teorier och analytiska ramverk relaterade till strategisk ledning
 • förklara hur hållbarhetsaspekter hanteras i olika strategiska teorier
 • tillämpa grundläggande begrepp, teorier och analytiska ramverk relaterade till FoU-strategi
 • tillämpa grundläggande begrepp, teorier och analytiska ramverk relaterade till organisering av FoU
 • använda relevanta metoder för att analysera och planera fokus och omfattning av FoU-aktiviteter
 • analysera för- och nackdelar med produktplattformar och modularisering, samt faktorer som påverkar dessas tillämpning
 • analysera FoU-problem i en empirisk kontext
 • skriva en vetenskaplig rapport som behandlar ett specifikt ämne inom ledning av FoU
 • analysera och föreslå lösningar på konkreta FoU-frågor genom att tillämpa teorier och ramverk
 • analysera samspelet mellan FoU och olika företags- och affärsstrategier och deras konsekvenser för hur företag ska organisera sina utvecklingsaktiviteter
 • utvärdera olika sätt att leda och organisera utvecklingsaktiviteter på och förklara under vilka omständigheter olika sätt att organisera är lämpliga

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidatexamen eller motsvarande inom området maskinteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Studenter på mastersprogrammet IPD har företräde till kursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Magnusson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2084

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johan Arekrans, arekrans@kth.se

Övrig information

Kursen är öppen att söka för studerande på masterprogram. Studerande antagna på masterprogram IPD har emellertid företräde till kursen.