MG2033 Kvalitet 6,0 hp

Quality Control

Kursen ger kunskaper om såväl traditionella som moderna verktyg, tekniker och ledningsfilosofier för kvalitet, som används för att göra en organisation effektiv

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60864

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Farazee Mohammad Abdullah Asif <aasi@kth.se>

 • Lärare

  Farazee Mohammad Abdullah Asif <aasi@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TPRMM1

  Valbar för (CMAST, CDEPR, CFATE, CMATD) åk 3 och alla masterprogram

  Studenter som inte läst statistik ska läsa MG2202 i stället

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa mått på kvalitet och klassificera kostnader för dålig kvalitet på produkter eller tjänster.
 • Beskriva de viktigaste principerna för kvalitetsledning och tillämpa dessa principer för att förbättra kvalitetsledningen.
 • Förklara och illustrera sju populära ledningsverktyg och tillämpa dem på realistiska problem.
 • Applicera Quality Function Deployment-teknik (QFD) för att omvandla kundernas behov till kvalitetsegenskaper hos produkter/funktioner  och bedöma konkurrensläget för en organisation.
 • Förklara ISO 9000-standarder, certifieringsförfaranden och krav. Studenten kommer att kunna tillämpa ISO 9000-kraven för att få certifiering. Studenten kommer att kunna granska och analysera kvalitetsnormer hos en leverantör.
 • Definiera egenskaper för ett effektivt ledarskap och olika ledarstilar, förklara principer för att leda en organisation på ett effektivt sätt.
 • Påverka personalens utveckling för att skapa en effektiv organisation.
 • Generera strategisk planering och tillämpa planeringen i dagliga aktiviteter.
 • Implementera TQM steg-för-steg som ledare eller som en effektiv medlem i ett team för TQM-genomförande.
 • Tillämpa de grundläggande principerna för insamling och bearbetning av mätdata, samt visualisera och kommunicera resultaten.
 • Använda tillförlitlighetsprinciper vid utvärdering, förutsäga och uppnå tillförlitlighet i produkter och tjänster för att utföra sina uppgifter både i rutiner och oväntade situationer.
 • Utforma försök/experiment för att studera effekten av processvariabler och deras inverkan på slutprodukten.
 • Bygga upp och granska riskregister för att identifiera och kvantifiera riskfaktorer i en process och även deras potentiella effekter.
 • Bekanta sig med styrdiagram och använda kapabilitetsindex för att kvantifiera processers kapabilitet för att ta fram produkter som uppfyller kundernas krav. 
 • Utföra mätsystemanalys för att säkerställa att tillgängliga mätinstrument är lämpliga för att göra mätningar antingen på produktens egenskaper eller  processvariabler för en viss process.
 • Använd statistiska urvalsmetoder för att kontrollera att de produkter som levererats av en leverantör uppfyller specifikationerna.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar alla aspekter av kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och ledarskap i organisationer, inklusive kvalitetspraxis och -förbättring, problem att hitta och lösa med hjälp av statistiska, lednings-och riskbedömningsverktyg och tekniker och metoder att förändra organisationens kultur för att garantera kvalitet och nöjda kunder.

Kursupplägg

Kursen ger kunskaper i både klassisk och modern kvalitet verktyg, tekniker och filosofier förvaltning som gör att konstruktörer / chefer att omvandla en organisation till en effektiv organisation.

Behörighet

MG1026 Tillverkningsteknik eller
MG1016 Tillverkningsteknik,

MG1024 Produktion

och

ML1018 Grundläggande industriell statistik

eller motsvarande

och

Engelska B

Litteratur

Managing Quality (2007), Barrie G. Dale, Ton van Der Wiele and Jos vanIwaarden, Fifth edition, ISBN-9781405142793.available at KTHB e-resources  

Eller valfri bok om Kvalitetsteknik.

ISO 9001:2008 for Small Businesses, Ray Tricker, 4th Edition, available at KTHB e-resources  

Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction (2004)

Bo Bergman and Bengt Klefsjö, Studentlitteratur AB, ISBN10:9144041667, ISBN13: 9789144041667

Miller and Freund's Probability and Statistics for Engineers (Paperback), 2008 Johnson, Richard A.
(ISBN 0321694988)

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter (INL1; 2 hp)
Godkänd tentamen (TEN2; 4 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Asif Farazee, asif@iip.kth.se

Examinator

Daniel Tesfamariam Semere <danielts@kth.se>

Övrig information

Kursen är platsbegränsad. Får läsas av utbytesstudenter i mån av plats

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.