Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Seminariekurs där deltagaren presenterar en rapport muntligt och skriftligt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MH2450 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att via ett tekniskt projekt ge en fördjupad förståelse och medvetenhet om; materialvetenskap, projektledning, kommunikationsfärdigheter och förväntningar från samhället på materialvetenskap.

Projektets vetenskapliga kvalitet utgör bara en liten del av bedömningen.  Kursens fokus är inom projektledning, kommunikationsfärdigheter och samhällets förväntningar. Dessa förväntningar kan inkludera lagar, förordningar, miljö, jämställdhet, etik och ekonomi.

Kursansvarig föreslår lämpliga projekt och en handledare tilldelas varje projekt. Det är även möjligt att föreslå egna projekt. Arbetet sker individuellt eller i grupper om 2-3 deltagare. Alla projekt ska generera:

·         En projektplan.

·         Projektmöten mellan studenten(erna) och handledaren.

·         En litteraturestudie.

·         Experiment och/eller beräkningar/simuleringer.

·         Analys av resultat.

·         En skriftlig slutrapport.

·         En presentation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Formulera och analysera en projektplan.
  • Formulera, analysera och tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter på ett givet problem för att söka lösningar till detta.
  • Dokumentera och presentera lösningen till ett forskningsproblem i en teknisk rapport samt värdera och kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten.
  • Uppvisa ett professionellt uppträdande vid presentation av eget och vid granskning av andras vetenskapliga arbeten.
  • Visa förmåga att utveckla och utvärdera produkter, processer, system, metoder eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

Kursupplägg

Period 1
Föreläsningar 10 h
Projekt 60 h

Period 2
Föreläsningar 4 h
Projekt 60 h
Seminarium 24 h

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Någon av kurserna; MH2048 Avancerad kurs i materialdesign, MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturstudie.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projektarbete, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Studenten skall:
• Gör en muntlig presentation vid slutseminariet (på engelska)
• Muntligen opponera på ett projekt vid slutseminariet (på engelska)
Och skicka:
• En problemformulering rapport med resultaten från den litterära undersökningen (på engelska)
• En slutrapport (på engelska)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Christopher Hulme-Smith

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH2450

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde

Materialteknik, Materialvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christopher Neil Hulme-Smith (chrihs@kth.se)