MJ2420 Förbränningslära 6,0 hp

Combustion Theory

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Denna kurs är ämnad att ge djupgående kunskaper om vad som händer i förbränningen av olika typer av bränslen. Efter avslutad kurs bör studenten kunna:

 • Förstå och förklara olika begrepp och parametrar som förekommer inom förbränningsteorin.
 • Redogöra för ett antal definitioner och lagar
 • Beräkna energiutvecklingen vid förbränning av ett ämne
 • Fastställa olika egenskaper för en kemisk reaktion, såsom jämviktspunkt, flamtemperatur, etc.
 • Ställa upp ett antal av de i kursen förekommande kemiska reaktionerna
 • Beskriva vilka modeller som användes för att beskriva förbränning av gasformigt, flytande respektive fast bränsle, och kunna skissa dessa modeller
 • Beskriva skillnaden mellan olika typer av flammor och vad som karaktäriserar varje typ

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen inleds med genomgång av olika definitioner och parametrar som användes för att beskriva förbränning, t.ex. stökiometri, reaktionsentalpi, jämvikt. I samband med dessa definitioner, så tas ett antal lagar upp, som understöd till att fastställa värdet på parametrarna vid en reaktion. Vidare tas olika typer av reaktioner upp, och deras kinetik. Vad som händer vid antändning är en annan viktig aspekt. Modeller som används för att beskriva förbränning av olika typer av bränslen kommer analyseras, samt också vilka typer av flammor som uppträder beroende på bränsle, luft-tillförsel och brännare.

Behörighet

Kurserna 4A1112 Tillämpad termodynamik och 4A1601 Värmetransporter, eller motsvarande och dokumenterade kunskaper i Engelska motsvarande Engelska B.

Litteratur

Turns, S. R. 1996. An Introduction to Combustion. McGraw-Hill, Singapore. ISBN 0-07-0655316.

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • INLB - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • LABA - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Laborationer; 0 hp
Skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp)

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Jeevan Jayasuriya (jeevan.jayasuriya@energy.kth.se)

Examinator

Jeevan Jayasuriya <jeevan.jayasuriya@energy.kth.se>

Övrig information

Vid lågt antal anmälda till kursen kan denna ges i modifierad form, d v s huvudsakligen i självstudieform med erforderlig vägledning.

Ersätter 4A1620

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.