Hoppa till huvudinnehållet

MJ2420 Förbränningslära 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2420 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Målsättningen med kursen är djupgående kunskaper i förbränningsteknik. Kursen omfattar analytiska metoder för utvärdering av tillämpningar med förbränning, dvs kunskaper om hur teorier och analytiska modeller kan tillämpas för utvärdering av verkliga tekniska komponenter såsom pannor, ugnar, förbrännningsmotorer och gasturbiner. Teorier som behandlas rör massöverföring, kemisk jämvikt, kemisk kinetik och flamtekniska egenskaper, från grundläggande förbränningsteorier till förenklade modeller för gas-, vätske- och fastfasbränsleförbränning. Tillämpningar undersöks genom detaljerad analys av förbränningskoncept anpassade till praktiska förbränningsanordningar.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

ILO 1: Formulera teorier, definitioner och koncept för förbränning och utföra en teoretisk utvärdering av förbränningsprestanda

ILO2: Tillämpa teoretiska modeller för prestandaberäkning anpassade till enheter som pannor, ugnar, förbränningsmotorer och gasturbiner

ILO3: Utvärdera och designa lämpliga förbränningstekniska lösningar för verkliga problem genom att tillämpa analytiska metoder, samt presentera skriftliga lösningsförslag

Kursupplägg

Föreläsningar är uppdelade på tre moduler.

Modul 1 (9 delområden och 13 föreläsningar): Grundläggande teorier om förbränning och beräkningar relaterade till grundläggande/ förenklade situationer. Delområden som omfattas av denna modul är; grundläggande förbränning, reaktioner, kemisk jämvikt, kemisk kinetik, massaöverföring, förbränning i laminär respektive turbulent flamma, grunderna för flytande och bränsleförbränning.

Modul 2 (4 föreläsningar): fokus på praktiska konstruktioner och driftsförhållanden för förbränning i förbränningsanordningar såsom ugnar, pannor, gasturbiner och motorer. Stor vikt läggs vid föroreningsbildning, tekniker för att förebygga emissioner, samt rengöringsmetoder relaterade till dessa tillämpningar.Inbjudna gästlärare bidrar med expertis från världsledande branscher inom förbrännningsområdet.

Modul 3 (2 föreläsningar) introducerar utveckling och forskning relaterat till förbrännings. Här ingår t ex katalytisk förbränning (CatCom) och högtemperaturförbränning (HiTAC), men uppdateras allt eftersom utvecklingen fortskrider.

Laboratorieövning

Här utförs mätningar på förbränning med laminär och turbulent flamma, för att karaktärisera flamman och dess stabilitet. Arbetet ska dokumenteras i en laboratorierapport som görs gruppvis. Rapporten ska innehålla en tydlig beskrivning av laboratorieaktiviteten, dess lärandemål, analys av resultat och slutsatser. Deltagande i labben och inlämning av rapporten är obligatorisk.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kurserna MJ1112 Tillämpad termodynamik och MJ1401 Värmeöverförning, eller motsvarande

Kunskap om termiska processer för elproduktion rekommenderas, t ex via kurserna uthållig kraftproduktion (MJ2405) och Tillämpad kraft- och (MJ 2426).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Turns, S. R. 1996. An Introduction to Combustion. McGraw-Hill, Singapore. ISBN 0-07-0655316.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INLA - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • INLB - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • LABA - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt på samtliga i kursen ingående moment (INLA, INLB, LABA, TENA). Slutbetyget på hel kurs bestäms av betyget på tentamen TENA (A-F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jeevan Jayasuriya

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2420

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jeevan Jayasuriya (jeevan.jayasuriya@energy.kth.se)

Övrig information

Vid lågt antal anmälda till kursen kan denna ges i modifierad form, d v s huvudsakligen i självstudieform med erforderlig vägledning.

Ersätter 4A1620