MJ2425 Elektronikkylning 6,0 hp

Cooling of Electronics

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Repetition av värmetransportteknikens grunder. Karakterisering av elektronikkomponenter. Kylverkningsgradsmetoden, luftverkningsgradsmetoden för dimensionering av fläktar etc. Revirytemetoden för placering av komponenter på kretskort. Optimering av flänsavstånd. Dimensionering av kylare i öppna geometrier. Uppskattning av kontaktmotstånd. Vätskekylning, enfas och tvåfas. Orientering om kommersiella beräkningshjälpmedel (FEM- och CFD-program).

Lärandemål *

Kursens mål är att ge kunskaper om kylproblem som uppstår i elektriska och elektroniska system, liksom kunskaper om metoder för termisk dimensionering och design av sådana system.

Efter kursen skall studenten kunna

 • beskriva och bedöma kylproblem i elektriska och elektroniska system
 • utföra termisk dimensionering med hjälp av metoder såsom:

– kompakta modeller av elektriska komponenter
– luftverkningsgradsmetoden för val av fläktar
– termiska revirytemetoden för komponentplacering på kretskort

 • dimensionera kylflänsar, och kunna bedöma inverkan av bypass-strömning
 • beskriva och tillämpa olika modeller för komponentkaraktärisering
 • beskriva olika typer av vätskekylmetoder och bedöma deras kapacitet och tillämpbarhet
 • bedöma kapaciteten och tillämpbarheten av olika kommersiella beräkningsverktyg.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MJ1401  Värmeöverföring, samt  SG1220 Teknisk strömningslära eller SG1217 Strömningsmekanik, gk, eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Mälhammar, Å.: Thermal design for Electronics, 2003
Palm, B.:Short notes on heat transfer

Handouts

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, - hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Tentamen (TEN1; 4,5 hp)
Inlämningsuppgift (SEM1; 1,5 hp)
Laborationer (LAB1; 0 p)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Hans Havtun

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2425

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Havtun, e-mail hans.havtun@energy.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

 Ersätter 4A1624