Hoppa till huvudinnehållet

MJ2425 Elektronikkylning 6,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2425 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Repetition av värmetransportteknikens grunder. Karakterisering av elektronikkomponenter. Kylverkningsgradsmetoden, luftverkningsgradsmetoden för dimensionering av fläktar etc. Revirytemetoden för placering av komponenter på kretskort. Optimering av flänsavstånd. Dimensionering av kylare i öppna geometrier. Uppskattning av kontaktmotstånd. Vätskekylning, enfas och tvåfas. Orientering om kommersiella beräkningshjälpmedel (FEM- och CFD-program).

Lärandemål

Kursens mål är att ge kunskaper om kylproblem som uppstår i elektriska och elektroniska system, liksom kunskaper om metoder för termisk dimensionering och design av sådana system.

Efter kursen skall studenten kunna

 • beskriva och bedöma kylproblem i elektriska och elektroniska system
 • utföra termisk dimensionering med hjälp av metoder såsom:

– kompakta modeller av elektriska komponenter
– luftverkningsgradsmetoden för val av fläktar
– termiska revirytemetoden för komponentplacering på kretskort

 • dimensionera kylflänsar, och kunna bedöma inverkan av bypass-strömning
 • beskriva och tillämpa olika modeller för komponentkaraktärisering
 • beskriva olika typer av vätskekylmetoder och bedöma deras kapacitet och tillämpbarhet
 • bedöma kapaciteten och tillämpbarheten av olika kommersiella beräkningsverktyg.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ1401  Värmeöverföring, samt  SG1220 Teknisk strömningslära eller SG1217 Strömningsmekanik, gk, eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Mälhammar, Å.: Thermal design for Electronics, 2003
Palm, B.:Short notes on heat transfer

Handouts

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, - hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 4,5 hp)
Inlämningsuppgift (SEM1; 1,5 hp)
Laborationer (LAB1; 0 p)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2425

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Havtun, e-mail hans.havtun@energy.kth.se

Övrig information

 Ersätter 4A1624