Hoppa till huvudinnehållet

MJ2504 Årets integrerade projekt i hållbar energi 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2504 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Projektarbete inom hållbara energisystem kombinerat med innovation och entreprenörskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • LM 1  Beskriva och diskutera energisystems uppbyggnad och verkan, och vidareutveckla energisystem
 • LM 2   Analysera samverkan mellan energisystem och hållbarhet
 • LM 3   Visa förmåga att föra affärsmässiga diskussioner på avancerad nivå
 • LM 4   Visa förmåga att genomföra en innovationsprocess inom komplexa energiomvandlingskedjor
 • LM 5   Visa på ett akademiskt förhållningssätt till projektansökningar, rapportskrivning och kommunikation

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Andra året TMESM student

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Varierad beroende på projektuppgiften

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Skriftlig rapport, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Skriftlig rapport, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyget blir ett viktat betyg mellan PRO1 (40 %) och PRO3 (60 %). För godkänt på kursen skall även E uppnås på INL1 och INL2.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2504

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd