MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp

Introduction to Industrial Ecology, larger course

Kursen ger en introduktion till industriell Ekologi genom att presentera utvecklingen av forskning och tillämpning inom området. Vidare diskuteras vilken roll som området Industriell Ekologi kan ha för strategin om hållbar utveckling, så väl globalt som inom industri och samhälle. Kursen skiljer sig från kursen MJ2611 genom att den innehåller ett större projektarbete.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Miljöteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att presentera utvecklingen av forskning och tillämpning inom området Industriell Ekologi, samt att diskutera vilken roll som området Industriell Ekologi kan ha för strategin om hållbar utveckling, så väl globalt som inom industri och samhälle

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva, förklara och analysera likheter och skillnader mellan ett ekosystem och ett industriellt system
 • Beskriva och förklara begreppen industriell ekologi (IE)
 • Analysera praktiska fall från hållbarhet perspektiv och tillämpa IE begrepp i systemen sådan som energisystem och förvaltning av naturresurser
 • Förklara och analysera utmaningar och möjligheter för IE från nord-syd perspektiv
 • Beskriva och förklara samspelet mellan hållbar konsumtion och produktion inom ramen för IE
 • Beskriva och bedöma relevansen av IE till utvecklingen av ett bostadsområde
 • Söka information från vetenskaplig litteratur med anknytning till IE samt sammanfatta och analysera i skriftliga rapporter
 • Sammanfatta och muntligt presentera eget arbete och kritiskt diskutera arbete inom IE som utförts av andra

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen tar upp en kritisk analys av nyckelbegrepp inom området Industriell Ekologi och dess historiska utveckling. I kursen görs en översiktlig genomlysning av systemverktyg som inom området. Exempel behandlas i kursen på hur konceptet Industriell Ekologi används och kan användas för att utveckla långsiktiga strategier för teknik utveckling och en hållbar material och energianvändning inom industrin. Relationen mellan produktion och konsumtion i ett hållbart perspektiv diskuteras i kursen, liksom möjligheter/ utveckling att använda Industriell Ekologi som ett koncept för effektivare energi och material användning jämfört med dagens system i de industrialiserade länderna.

Behörighet

TSUTM (obl): -

CLGYM TEMI (obl) inkl Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 150 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Litteratur

“Taking Stock of Industrial Ecology, 2016, Editors: Clift, Roland, Druckman, Angela (Eds.) – free access on Springer” http://www.springer.com/gp/book/9783319205700

Examination

 • PRO2 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM5 - Inlämningsuppgift + närvaro, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Miguel Mendonca Reis Brandao <miguel.brandao@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.