Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till industriell Ekologi genom att presentera utvecklingen av forskning och tillämpning inom området. Vidare diskuteras vilken roll som området Industriell Ekologi kan ha för strategin om hållbar utveckling, så väl globalt som inom industri och samhälle. Kursen skiljer sig från kursen MJ2611 genom att den innehåller ett större projektarbete.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50098

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2615 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen tar upp en kritisk analys av nyckelbegrepp inom området Industriell Ekologi och dess historiska utveckling. I kursen görs en översiktlig genomlysning av systemverktyg som inom området. Exempel behandlas i kursen på hur konceptet Industriell Ekologi används och kan användas för att utveckla långsiktiga strategier för teknik utveckling och en hållbar material och energianvändning inom industrin. Relationen mellan produktion och konsumtion i ett hållbart perspektiv diskuteras i kursen, liksom möjligheter/ utveckling att använda Industriell Ekologi som ett koncept för effektivare energi och material användning jämfört med dagens system i de industrialiserade länderna.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att presentera utvecklingen av forskning och tillämpning inom området Industriell Ekologi (IE), samt att diskutera vilken roll som området Industriell Ekologi kan ha för en strategin för en hållbar utveckling, såväl globalt som inom industri.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • förklara konceptet hållbar utveckling och vilken roll industriell ekologi har för en hållbar utveckling
 • förklara vikten av ekologiska metaforer i analysen av ett industriellt system
 • förklara hållbarhetsaspekter realterade till aktuella mönster för hållbar konsumtion och produktion, samt reflektera kring etik och ojämlikhet utifrån ett globalt perspektiv
 • tillämpa IE principer för att förstå miljö och socioekonomiska konsekvenser på material och energiflöden genom systemet
 • söka information från vetenskaplig litteratur med anknytning till IE samt sammanfatta och analysera denna i skriftliga rapporter
 • demonstrera ny kunskap genom at kritiskt diskutera, muntligt såväl som skriftligt, vikten av IE-ansatser vid analys samt förbättring av hållbarhetsprestanda för ett tekniskt system

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 högskolepoäng inom vetenskap eller teknologi.

Gymnasiekurs Engelska B/6 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

“Taking Stock of Industrial Ecology, 2016, Editors: Clift, Roland, Druckman, Angela (Eds.) – free access on Springer” http://www.springer.com/gp/book/9783319205700

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO3 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM6 - Inlämningsuppgift + närvaro, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM7 - Inlämningsuppgift + närvaro, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM8 - Inlämningsuppgift + närvaro, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN3 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd