Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursens övergripande mål är att ge studenten praktisk erfarenhet i hur konstruktörer och ingenjörer använder sig av datorstöd för design och konstruktion i framtagningen av komponent- och/eller produktidé under en produktframtagningsprocess.

Kursen skall även ge en beskrivning i hur datorverktyg används i skapandet av fysiska modeller i tryckt så väl som elektroniska presentationsmaterial.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ML1212 (VT 2017–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Avancerad solidmodellering i ett 3D CAD-system med PLM (Product Lifecycle Management)
 • Friformsframställning (FFF) av komponentidé eller produktidé
 • Top-down modelleringsmetodik och problem lösning
 • Sprängskiss och sammanställningsritning av produktidé
 • Import, export, förbättring och manipulering av digitala bilder
 • Enklare renderingen av solitt modeller
 • Montering och förbättring av bilder i miljöbilder
 • Kombinera text, bilder och kurvor för presentationsmaterial
 • Tillämpad PLM (Product Lifecycle Management)

Lärandemål

Efter ett godkänt betyg i den avslutad kursen skall studenten kunna:

 • Använda ett 3D CAD-system för att bygga, modifiera och manipulera digitala solidmodeller
 • Utföra vanliga digitala bildbehandlingsoperationer
 • Tillverka komponenter och produktprototyper i fysisk form med hjälp av digitala 3D solidmodeller
 • Skapa presentationsmaterial bestående av text och bild för publicering elektroniskt och i tryck
 • Beskriva processen av hur man dokumenterar en idé och förmedla denna till andra människor

Kursupplägg

 • Föreläsningar

Kursen bygger på att deltagarna bedriver en del självstudier i egen takt, men med möjlighet till lärarassistans vid behov och med föreläsningar för att stödja studierna.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avslut med godkänt betyg i ML1204 och ML1302.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i användningen av ett solitt modelleringsverktyg. Engelska B eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Egenproducerat material används samt programvarornas on-line dokumentation. Programvaran och utbildningsmaterial från programvaroleverantören är på engelska.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Individuella datorövningar, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INLB - Större datorövning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktiviterna som ingår i INLA och INLB och betygskriterier som används i examination förmedlas vid kursstart

Kursens slutbetyg är beräknad från betyg i INLA (60%) och INLB (40%).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mark Lange

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1212

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd