Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ML1906 (VT 2016–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion till digitala fabriker – vad är en digital fabrik och varför behövs den? Koppling mellan digitala och verkliga fabriker
 • Verkstadslayout och produktionsfilosofier i praktiken
 • Introduktion av ett visualiseringsprogram
 • Digital visualisering och modellering av tillverkningskoncept
 • Digital visualisering och modellering av fabrikslayouter
 • Industriföreläsningar om användning och värde av digital fabrik
 • Laborationer runt en specifik användning av en digital fabrik
 • Grupparbete att ta fram ett förslag på en framtida verkstad där en eller flera av Ekologisk, Social och Ekonomisk Hållbar Utveckling är tillämpat

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Förklara principen med digitala fabriker och deras relation till verkliga fabriker
 • Använda digital visualisering för:
  framtagning av layouter för hela fabriker
  specifika tillverknings- och monteringsceller
  bedömning av tillverkningskoncept
 • Designa en arbetsplats med hänsyn tagen till ergonomi, ljus och ljud
 • Designa en arbetsplats med beaktande av ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling
 • Jämföra och värdera nyttan av att digitalt designa verkstadslokaler jämfört med att göra det i verkligheten

Kursupplägg

 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Övningar
 • Seminarier
 • grupparbete

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 1 månad innan kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Bertil Wanner

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1906

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd