Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalML210U Lean och ledarskap /Uppdragsutbildning/ 7,5 hpAdministrera Om kursen

Utvecklingsarbete enligt lean är mycket vanligt förekommande i många svenska organisationer idag. Ofta betonas ledarskapets betydelse, både som en del i arbetet med lean och som en förutsättning för lean. Det förekommer också diskussioner om det finns en speciell ledarskapsstil som är typisk för lean – s.k. lean ledarskap.
Denna kurs fokuserar på olika ledarskapsaspekter i organisationers arbete med lean, speciellt inom ramen för olika former av verksamhetsstyrning(policy deployment, daglig styrning, förbättringsgrupper, tvärfunktionella förbättringsgrupper, osv.).

Kursen utgår från tre huvudteman:

1) att leda organisatorisk förändring (”förändringsledning”)
2) ledarskap i en organisation som arbetar med lean, med tydligt fokus på coachning i ledarskapet
3) förutsättningar för ett hållbart ledarskap i lean-arbetet

Teori och praktiska övningar med utgångspunkt i föreläsarnas erfarenheter och den senaste internationella forskningen om lean ledarskap varvas i kursen. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för träning och egen reflektion kring dessa frågor.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ML210U (HT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion till lean verksamhetsstyrning
 • Ledarskap i förändring och för hållbar utveckling
 • Ledarskap i en organisation som arbetar med lean, t.ex. coachande ledarskap, ledarskap i förbättringsgrupper, operativ arbetsledning, osv.
 • Ledarskapets förutsättningar, t.ex. chefers arbetsmiljö, kontextens betydelse, mellanchefers roll, relationen mellan chefer och medarbetare, o.s.v.
 • Praktiska exempel kommer att presenteras och diskuteras från såväl privat som offentlig sektor

Lärandemål

Efter avslutad uppdragsutbildning ska deltagarna ha kunskap om

 • förändringsledning
 • lean ledarskap
 • ledarskapets förutsättningar och hållbarhet i ledarskapet
 • metoder som tillämpas inom lean ledarskap och kunna använda dessa i sin egen organisation
 • kunna kombinera ett antal principer till en ny behovsanpassad fungerande strategi

Kursupplägg

Kursen omfattar 10 dagar, fördelade på 5 kurstillfällen. Interaktiv undervisningsform som omfattar:

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Inlämningsuppgifter
 • Grupparbete
 • Praktiska övningar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Liker: The Toyota Way to Lean Leadership, McGraw-Hill; 1 edition ISBN-13: 978-0071780780
Petersson m fl: Ledarskap – gör Lean till framgång!, Part Media, ISBN-13: 9789163381423

Forskningsartiklar och övrigt material som delas ut vid kurstillfällena

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM3 - Seminarier, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras dels genom deltagande vid kursmomenten, dels genom ett projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt. Godkänt på båda delarna krävs för att få godkänt på kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Bengt Savén

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML210U

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik och management

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johanna Strömgren, stromg@kth.se eller 08-790 81 68

Övrig information

Kursen genomförs i samarbete med Avdelningen för Ergonomi, Skolan för Teknik och Hälsa på KTH. Föreläsare utgör forskare från t.ex. KTH, Karolinska institutet, Swerea IVF, Linköpings Universitet och Borås tekniska högskola. Utöver forskare, så kommer representanter från olika svenska organisationer att hålla i en del kursmoment och dela med sig av praktiska exempel (t.ex. Scania, Astra Zeneca och Swedbank).

Deltagarna kommer att få hemuppgifter mellan kurstillfällena i syfte att fördjupa sina kunskaper om olika aspekter av ledarskap. Uppgifterna skall utgå från den egna organisationens arbete med lean.