Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SD2140 Strukturakustik 8,0 hp

Kursen ger kunskap om hur dynamiska krafter genererar vibrationsstörningar i elastiska mekaniska strukturer samt hur dessas vibrationer sprids via skilda typer av vågor. Vidare hur vibrationerna sprids mellan delstrukturer och även avstrålar i form av akustisk energi.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla Master studenter, CDEPR, CFATE, CMAST, CMATD, CTFYS från årskurs 3 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMB, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMC, Obligatorisk

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, TEMB, Villkorligt valfri

Perioder

P2 (8,0 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51832

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Kontaktperson

Romain Rumpler (rumpler@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SD2140 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Generering av vibrationer. Vågtyper i fasta strukturer. Egensvängningsformer i fasta strukturer. Mobilitetsbegreppet. Vågubredning, dämpning. Vibrationstransmission mellan delstrukturer. Akustisk avstrålning från strukturer. Beräkningsmodeller.

Lärandemål

Vibrationer genereras vanligen genom dynamiska krafters inverkan på stora sammansatta konstruktioner. Kursens målsättning är att ge kunskap om hur dessa störningar uppkommer och hur de i form av elastisk energi sprids via olika typer av vågformer i strukturer, hur vågor samverkar, och hur elastisk energi transmitteras mellan delstrukturer och slutligen avstrålar till omgivande medium, vanligen luft eller vatten.

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:

 • Redogöra för fria och påtvingade svängningar
 • Redogöra för olika exciteringsmekanismer
 • Redogöra för några olika energiflödesmodeller
 • Redogöra för olikheter i respons av strukturer vid harmonisk eller brusexcitering
 • Redogöra för begrepp som kinetisk och potentiell energi och effektöverföring för enkla system
 • Redogöra för några möjliga metoder för reduktion av strukturljudsöverföring till mekaniska system
 • Använda några olika metoder för bestämning påtvingade svängningar av enkla system

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs SE1010 Hållfasthetslära

Slutförd kurs SF1633 Differentialekvationer I

Slutförd kurs SG1130 Mekanik I

Slutförd kurs SG1140 Mekanik II

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 8,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 8 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2165 Acoustical Measurements
SD2150 Experimental Structure Dynamics
SD2155 Flow Acoustics
SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration
SD2180 Non-Linear Acoustics
SD2190 Vehicle Acoustics and Vibration

Kontaktperson

Romain Rumpler (rumpler@kth.se)