Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF1861 Optimeringslära 6,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Målgrupp

Sökbar CDATE åk 3

Del av program

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, åk 2, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, åk 3, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, HSS, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, ITH, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, KEM, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, MES, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, MHI, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, RENE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, SMCS, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, SUE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö, åk 3, SUT, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i farkostteknik, åk 3, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, åk 2, TMAI, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 3, Valfri

Masterprogram, datalogi, åk 2, CSCS, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P4 (6,0 hp)

Varaktighet

2025-03-17
2025-06-02

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

60179

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Kontaktperson

Per Enqvist (penqvist@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SF1861 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Exempel på optimeringstillämpningar och formuleringsträning.
 • Grundläggande begrepp och teori för optimering, speciellt teori för konvexa problem.
 • Linjär algebra i Rn, speciellt baser för de fyra fundamentala underrum motsvarande en given matris, samt LDLT-faktorisering för symmetriska positivt semidefinita matriser.
 • Linjär optimering, inklusive dualitetsteori.
 • Optimering av flöden i nätverk.
 • Kvadratisk optimering med linjära bivillkor.
 • Linjära minsta-kvadratproblem, speciellt minsta-normlösningar.
 • Ickelinjär optimering utan bivillkor, speciellt ickelinjära minsta-kvadratproblem.
 • Optimalitetsvillkor för ickelinjär optimering med bivillkor, speciellt för konvexa problem.
 • Lagrangerelaxering

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten för att erhålla ett godkänt betyg kunna

 • Tillämpa grundläggande teori, begrepp och metoder inom de delar av optimeringslära som beskrivs av kursinnehållet för att lösa problem
 • Formulera förenklade tillämpningsproblem som optimeringsproblem och lösa med programvara
 • Läsa och tillgodogöra sig matematisk text om exempelvis linjär algebra, analys och optimering samt deras tillämpningar, kommunicera matematiska resonemang och beräkningar inom detta område muntligt och skriftligt på ett sådant sätt att de är lätta att följa.

För högre betyg ska studenten även kunna

 • Förklara, kombinera och analysera grundläggande teori, begrepp och metoder inom de delar av optimeringslära som beskrivs av kursinnehållet

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd grundkurs i Linjär Algebra,  SF1624, SF1672 eller SF1675.
Slutförd grundkurs i Flervariabelanalys, motsvarande SF1626 eller SF1674.             

Slutförd kurs SF1668 Matematisk och numerisk analys I eller en kurs i  Numeriska metoder SF1511, SF1519, SF1546 eller SF1547.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anges på kursens hemsida senast 4 veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgiter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

SF2812 Tillämpad linjär optimering, SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering

Kontaktperson

Per Enqvist (penqvist@kth.se)