SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp

Fluid Mechanics, Basic Course

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Hydrostatik. Strömningars kinematik. Strömlinje och partikelbana. Dimensionsanalys. Friktionsfri inkompressibel strömning. Bernoullis ekvation. Kontrollvolymsformuleringen av kontinuitets- och rörelsemängds-ekvationen. Strömfunktion för två-dimensionell strömning. Rotationsfri strömning och hastighetspotential. Viskös strömning: laminär och turbulent strömning i kanaler och gränsskikt, avlösning.

Laborationer: Två obligatoriska laborationer, vilka genomförs i grupper om fyra teknologer. Varje laborationstillfälle inleds med ett kort förhör för att kontrollera att gruppens samtliga medlemmar är förberedda. Laborationsredogörelsen kan färdigställas vid laborationstillfället. Dessutom genomförs i anslutning till undervisningen några demonstrationer i strömningsfysiklaboratoriet av olika strömningsfenomen.

Projektuppgift: Obligatorisk projektuppgift om strömningsfenomen runt en tvådimensionell vingprofil, speciellt med avseende på bestämning av lyftkraften. Laborationerna ingår som en integrerad del av denna projektuppgift.

Lärandemål *

Efter att ha studerat denna kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa konserveringslagarna för massa och rörelsemängd i olika strömningsmekaniska problemställningar i syfte att analysera kraftväxelverkan mellan fasta kroppar och strömmande eller stationära fluider,
  • identifiera och tillämpa matematiska modeller för uppskattning av strömningsmekaniska storheter,
  • genomföra en jämförande analys mellan resultaten från en matematisk modell och motsvarande empirisk data.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförda kurser SG1132 Mekanik I med projekt och SF1626 Flervariabelanalys.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • KON1 - Kontrollskrivning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • KON2 - Kontrollskrivning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Tentamen, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Krav för slutbetyg C-F

(KON1 och KON2; 3,5 hp), examinerar teori och kan ge betyg C-F.

(PRO; 2,5 hp), fullgjord projektuppgift inklusive laborationer laboration med godkänd avrapportering.

Krav för slutbetyg A-B (ej obligatoriskt moment)

(TEN; 0 hp) 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Shervin Bagheri

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG1217

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

SG2214 Strömingsmekanik och SG2215 Kompressibel strömning.

Kontaktperson

Shervin Bagheri (sherwinb@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

MEK: SG1217 är behörighetsgivande för fördjupningen Mekanik på P (och M).