Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för TTEMM, TAEEM, TTMAM och för andra program från årskurs 3 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, marina system, åk 1, MRSB, Obligatorisk

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik, åk 1, Valfri

Perioder

P4 (5,0 hp)

Varaktighet

2025-03-17
2025-06-02

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

61455

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Kontaktperson

Stefan Wallin (stefanw@mech.kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SG2224 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Genomgångar av de olika momenten för att genomföra en CFD analys inklusive laborationstid. Genomföra ett större projektarbete i grupp som innebär en komplett CFD analys inklusive att utreda en specifik frågeställning. Information om olika kommersiella CFD programvaror.

Lärandemål

Kunskaper för att genomföra en komplett CFD analys. Specifikt, att identifiera och välja approximationer och modeller, välja randvillkor, designa och dimensionera beräkningsnätet samt att identifiera och kvantifiera felkällor och beakta kvalitet och tillförlitlighet i beräkningsresultaten.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Projektseminarium, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Individuell hemuppgift.

Projektrapport och presentation i grupp.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Wallin (stefanw@mech.kth.se)