Hoppa till huvudinnehållet

SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SG2224 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Genomgångar av de olika momenten för att genomföra en CFD analys inklusive laborationstid. Genomföra ett större projektarbete i grupp som innebär en komplett CFD analys inklusive att utreda en specifik frågeställning. Information om olika kommersiella CFD programvaror.

Lärandemål

Kunskaper för att genomföra en komplett CFD analys. Specifikt, att identifiera och välja approximationer och modeller, välja randvillkor, designa och dimensionera beräkningsnätet samt att identifiera och kvantifiera felkällor och beakta kvalitet och tillförlitlighet i beräkningsresultaten.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Projektseminarium, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Individuell hemuppgift.

Projektrapport och presentation i grupp.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2224

Ges av

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Wallin (stefanw@mech.kth.se)

Övrig information

Ersätter SG2213.