Inför kursvalSG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Genomgångar av de olika momenten för att genomföra en CFD analys inklusive laborationstid. Genomföra ett större projektarbete i grupp som innebär en komplett CFD analys inklusive att utreda en specifik frågeställning. Information om olika kommersiella CFD programvaror.

Lärandemål *

Kunskaper för att genomföra en komplett CFD analys. Specifikt, att identifiera och välja approximationer och modeller, välja randvillkor, designa och dimensionera beräkningsnätet samt att identifiera och kvantifiera felkällor och beakta kvalitet och tillförlitlighet i beräkningsresultaten.

Kursupplägg

lektioner 8x2h, lab 10h, projektpresentation 4h = 30h schemalagt

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Individuell hemuppgift.

  Projektrapport och presentation i grupp.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Philipp Schlatter

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb SG2224

  Ges av

  SCI/Mekanik

  Huvudområde *

  Teknisk fysik

  Utbildningsnivå *

  Avancerad nivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Stefan Wallin (stefanw@mech.kth.se)

  Övrig information

  Ersätter SG2213.