SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp

FEM Modelling

Kursen ger kunskaper om praktisk modellering med finita element.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna använda FEM programmet ANSYS för att modellera och analysera ett realistiskt problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

De följande modelleringsaspekterna i FEM analys presenteras

 • geometriska och material aspekter
 • rand- och upplagsvillkor
 • val av element
 • statiska och dynamiska analyser
 • icke-linjära analyser

Flera praktiska fall presenteras.

En omfattande projektuppgift som består av modelleringen av ett realistiskt problem ska göras

Behörighet

Studenterna måste ha grundkunskaper i FEM teori.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs om FEM-teori och FEM-användning

Litteratur

Eget undervisningsmaterial.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projektuppgift (PRO1, 5 hp).
Övningsuppgifter (ÖVN1, 3 hp).

Ges av

SCI/Mekanik

Kontaktperson

Anders Eriksson

Examinator

Anders Eriksson <anderi@kth.se>

Övrig information

Ersätts av SE2860.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.