Hoppa till huvudinnehållet

SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp

Kursen ger kunskaper om praktisk modellering med finita element.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SG2860 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

De följande modelleringsaspekterna i FEM analys presenteras

  • geometriska och material aspekter
  • rand- och upplagsvillkor
  • val av element
  • statiska och dynamiska analyser
  • icke-linjära analyser

Flera praktiska fall presenteras.

En omfattande projektuppgift som består av modelleringen av ett realistiskt problem ska göras

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna använda FEM programmet ANSYS för att modellera och analysera ett realistiskt problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenterna måste ha grundkunskaper i FEM teori.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs om FEM-teori och FEM-användning

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Eget undervisningsmaterial.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projektuppgift (PRO1, 5 hp).
Övningsuppgifter (ÖVN1, 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jens Fransson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2860

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Eriksson

Övrig information

Ersätts av SE2860.